پرسشنامه رایگان رضایت شغلی کارکنان

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان

چکیده:

دانشگاه به عنوان یكی از با ارزش ترین منابع علمی و تحقیقاتی هر جامعه جهت پیشرفت و تعالی می باشد. وصول اهداف آموزشی در دانشگاه منوط به استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی و تجهیزاتی در این سازمان است اما پویایي نظام دانشگاه به عوامل مختلفی من جمله داشتن كاركنانی خشنود و دارای رضایت شغلی بستگی دارد، تا با به كار بستن تمامی توان خویش در راستای كارایي بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بردارند. موضوع این تحقیق رابطه احساس برابری و رضایت شغلی كاركنان سازمان مركزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بدین منظور با شیوه نمونه گیری ساده از لیست جامعه كاركنان اداری سازمان مركزی دانشگاه”نفر858 =N ” با استفاده از فرمول مورگان حجم نمونه ” نفر 266=n ” مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش روش تحقیق از نوع همبستگی بوده كه با استفاده از سه پرسش نامه “سنجش احساس برابری، سنجش رضایت شغلی و سنجش میزان اطلاعات كاركنان از پاداش سایرین” اطلاعات لازم جمع آوری وسپس برای تحلیل داده ها از ازمون همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد: 3- بین احساس برابری ” در پنج سطح مقایسه با همكاران، سایر واحدها، سایر ادارات خود و سرپرستان ” و رضایت شغلی با احتمال 99%رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. 4- بین آگاه بودن كاركنان نسبت به میزان پاداش دیگران و احساس برابری با احتمال 95% رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه  رضایت شغلی کارکنان

نظرات

دیدگاه کاربران