پرسشنامه رایگان رضایت شغلی مدیران دانشکده ها

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت شغلی مدیران دانشکده ها

چکیده:

احساس تعهد به ارزشها و اهداف سازمانی، مستلزم كارایي و اثربخشی مدیران است. كه این فرآیند از طریق رضایت‌ شغلی مدیران یعنی همسازی ارزشها و اهداف فردی و سازمانی تحقق می‌پذیرد. هدف اصلی این تحقیق شناخت رابطه رضایت شغلی مدیران با تعهد سازمانی آنان می‌باشد. بدین منظور كلیه مدیران و معاونین دانشكده‌های دانشگاه فردوسی مشهد كه تعداد 46 نفر می‌باشند، جامعه آماری این تحقیق را تشكیل می‌دهند. نظر به اینكه، تعیين میزان هماهنگی تغیيرات دو متغیر (رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان) مورد نظر محقق بوده از روش همبستگی دو متغیری استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه رضایت شغلی ویسوكی و كروم و تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر و برای تحلیل داده‌ها در فرضیه‌های اصلی و فرعی ذیل:‌ الف) فرضیه اصلی: بین رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. ب) فرضیه‌های فرعی:

1) بین مولفه‌های رضایت شغلی (رضایت از كار، رضایت از مافوق، رضایت از همكاران، رضایت از ترفیعات و رضایت از حقوق) مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

2) بین رضایت شغلی مدیران بر حسب رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غیر مرتبط با مدیریت آموزشی) آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

3) بین رضایت شغلی مدیران و سنوات خدمت آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

4) بین تعهد سازمانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غیر مرتبط با مدیریت آموزشی) آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

5) بین تعهد سازمانی مدیران و سنوات خدمت آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. از آزمونهای آماری همبستگی گشتاوری پیرسون، رگرسیون چند متغیری و آزمون تفاوت بین میانگین‌ها (t-test) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها تایيد فرضیه اصلی و فرضیه فرعی شماره یك و در فرضیات شماره دو، سه، چهار و پنج را نشان داده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت شغلی مدیران دانشکده ها

نظرات