پرسشنامه رایگان رضایت شغلی مدیران دانشکده ها

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت شغلی مدیران دانشکده ها

چکیده:

احساس تعهد به ارزشها و اهداف سازمانی، مستلزم کارایی و اثربخشی مدیران است. که این فرآیند از طریق رضایت‌ شغلی مدیران یعنی همسازی ارزشها و اهداف فردی و سازمانی تحقق می‌پذیرد. هدف اصلی این تحقیق شناخت رابطه رضایت شغلی مدیران با تعهد سازمانی آنان می‌باشد. بدین منظور کلیه مدیران و معاونین دانشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد که تعداد ۴۶ نفر می‌باشند، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند. نظر به اینکه، تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر (رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان) مورد نظر محقق بوده از روش همبستگی دو متغیری استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم و تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر و برای تحلیل داده‌ها در فرضیه‌های اصلی و فرعی ذیل:‌ الف) فرضیه اصلی: بین رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. ب) فرضیه‌های فرعی:

۱) بین مولفه‌های رضایت شغلی (رضایت از کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکاران، رضایت از ترفیعات و رضایت از حقوق) مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۲) بین رضایت شغلی مدیران بر حسب رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غیر مرتبط با مدیریت آموزشی) آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

۳) بین رضایت شغلی مدیران و سنوات خدمت آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۴) بین تعهد سازمانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غیر مرتبط با مدیریت آموزشی) آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

۵) بین تعهد سازمانی مدیران و سنوات خدمت آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. از آزمونهای آماری همبستگی گشتاوری پیرسون، رگرسیون چند متغیری و آزمون تفاوت بین میانگین‌ها (t-test) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها تایید فرضیه اصلی و فرضیه فرعی شماره یک و در فرضیات شماره دو، سه، چهار و پنج را نشان داده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت شغلی مدیران دانشکده ها

نظرات