پرسشنامه رایگان رضایت کارمندان از مدیریت انگیزشی

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت کارمندان از مدیریت انگیزشی

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور شناسایی رابطه باورهای انگیزشی مدیران و رضایت کارمندان از مدیریت انگیزشی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفته است . هدف اصلی این پژوهش شناسایی باورهای انگیزشی مدیران و طبقه بندی آنها در سه دیدگاه انگیزشی نخستین ، نوین و سیستمی و شناسایی میزان رضایت کارمندان از مدیریت انگیزشی به منظور تعیین دیدگاه برترانگیزشی است . فرضیه اصلی پژوهش این است که بین باورهای انگیزشی مدیران و رضایت کارمندان ازمدیریت انگیزشی رابطه معنی داری وجود دارد . باورهای انگیزشی مدیران شامل باور انگیزشی نخستین ،‌ باور انگیزشی نوین و باور انگیزشی سیستمی است . سؤالات فرعی پژوهش عبارتند از:

۱-      آیا رشته تحصیلی مدیران بر نمره دیدگاه انگیزشی آنان تأثیر می گذارد؟

۲-      آیا بین سابقه مدیریت مدیران با نمره دیدگاه انگیزشی آنان رابطه وجود دارد ؟

۳-      آیا بین مدرک تحصیلی کارمندان با نمره میزان رضایت آنان از مدیریت انگیزشی رابطه وجود دارد؟

۴-      آیا رشته تحصیلی کارمندان بر نمره میزان رضایت آنان از مدیریت انگیزشی تأثیر می گذارد؟

۵-      آیا بین  سابقه خدمت کارمندان با نمره میزان رضایت آنان ازمدیریت انگیزشی رابطه وجود دارد؟

۶-      آیا جنسیت کارمندان بر نمره میزان رضایت آنان از مدیریت انگیزشی تأثیر می گذارد؟

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شاغل در دانشکده های دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی ۸۲_۱۳۸۱ به تعداد ۳۲ مدیر و کلیه کارمندان رسمی و واحدهای آموزش ،‌کتابخانه و کارمندان بلافصل معاونت آموزشی و معاونت اداری ومالی هر دانشکده به تعداد ۱۱۰ نفرمی باشد . که از طریق سرشماری انتخاب شده اند و با استفاده از پرسشنامه داده ها جمع آوری شده است .

روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و از جهت هدف کاربردی محسوب می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با فرضیه و سؤالات تحقیق از همسبتگی دو رشته ای ،‌همبستگی تتراکوریک ،‌همبستگی پیرسون ، همبستگی اسپیرمن ،‌T  تست و تحلیل واریانس استفاده شده که نتایج زیر بدست آمده است :

۱-      بین دیدگاه انگیرشی مدیران و رضایت کارمندان از مدیریت انگیزشی رابطه ای وجود ندارد .

۲-      رشته تحصیلی مدیران بر دیدگاه انگیزشی آنان تأثیر ندارد .

۳-      دیدگاه انگیزشی مدیران با سوابق مختلف مدیریتی با هم تفاوت معناداری نمی کند .

۴-      بین مدرک تحصیلی کارکنان با نمره میزان رضایت آنان از مدیریت انگیزش رابطه معناداری وجود ندارد.

۵-      رشته تحصیلی کارکنان بر میزان رضایت آنان از مدیریت انگیزش تأثیر ندارد.

۶-      سابقه خدمت کارمندان بر میزان رضایت آنان از مدیریت انگیزش تأثیر ندارد.

۷-      جنسیت کارمندان بر میزان رضایت آنان از مدیریت انگیزش تأثیر ندارد.

۸-   بیش از ۸۰% مدیران دیدگاه سیستمی انگیزش ،‌حدود ۲۰% دیدگاه نخستین انگیزش دارند و مدیری با دیدگاه انگیزشی نوین مشاهده نشد.

۹-      میانگین رضایت کارمندان از مدیریت انگیزش نسبتا پایین است . (‌۱۲/۲ از ۴)

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت کارمندان از مدیریت انگیزشی

نظرات