پرسشنامه رایگان رضایت شغلی مدیران

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت شغلی مدیران

چکیده : پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر تمرکز زدایی بر رضایت شغلی مدیران و معلمان مدرسه محور و عادی مقاطع متوسطه و راهنمایی شهر تهران انجام گرفته است. طرح پژوهش توصیفی بوده و از روش زمینه یابی استفاده شده است. جامعه آماری عبارت از کلیه مدیران و معلمان مدارس دولتی تحت پوشش طرح مدرسه محوری موجود در مناطق ۱، ۵، ۹، ۱۲، ۱۷، ۱۸ آموزش و پرورش شهر تهران و مدیران و معلمان مدارس دولتی عادی موجود در مناطق مذکور که برای مقایسه انتخاب شده اند. نمونه گیری مدارس تحت پوشش طرح مدرسه محوری از نوع غیرتصادفی و هدفمند می باشد و انتخاب مدارس دولتی عادی به صورت تصادفی بوده است. نمونه پژوهش را ۵۰ مدیر و ۱۵۰ معلم تشکیل می دهند. جهت سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته تمرکز زدایی و پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شده است. از طریق نرم افزار Spss ضریب آلفای کرونباخ پرسشناه رضایت شغلی برابر با ۸۶/۰ و پرسشنامه تمرکز زدایی ۸۲/۰ تعیین گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss به دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفته است. تحلیل استنباطی داده ها نشان داده است که بین تمرکز زدایی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مدارس دولتی تحت پوشش طرح مدرسه محوری مقاطع متوسطه و راهنمایی ارتباط معناداری وجود ندارد. و نیز بین میانگین رضایت شغلی مدیران و معلمان مدارس دولتی تحت پوشش طرح مدرسه محوری و میانگین رضایت شغلی مدیران و معلمان مدارس دولتی عادی مقاطع متوسطه و راهنمایی اختلاف معناداری وجود ندارد. بین میانگین رضایت شغلی مدیران مدارس دولتی تحت پوشش طرح مدرسه محوری مقطع متوسطه و میانگین رضایت شغلی مدیران مدارس دولتی تحت پوشش طرح مدرسه محوری مقطع راهنمایی نیز اختلاف معناداری مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه  رضایت شغلی مدیران

نظرات