پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت زناشویی

چکیده : هدف این تحقیق بررسی رابطه میان رضایت زناشویی و سلامت روان در بین دبیران زن و مرد شاغل در مقطع متوسط دبیرستانهای تهران در سال تحصیلی ۴-۱۳۸۳ می باشد. در پژوهش حاضر سه فرضیه مطرح می باشد که عبارتند از: بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران مرد رابطه معناداری وجود دارد. بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران زن، رابطه معناداری وجود دارد. بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به اینکه جامعه آماری معلمان متأهل مقطع متوسطه دبیرستان دولتی شهر تهران می باشد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دویست نفر شامل یکصد زن و یکصد مرد از میان آنها انتخاب شدند. رضایت زناشویی با استفاده از پرسشنامه انریچ و سلامت روان آنها با استفاده از پرسشنامه انریچ و سلامت روان آنها با استفاده از پرسشنامه SCL-90-R مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین واریانس انحراف استاندارد میانه و نما استفاده شد و برای بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک عاملی استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل ها و بررسی داده ها نشان میدهد که بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران مرد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران زن هم رابطه معناداری وجود دارد. ولی بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد به عبارت دیگر دو فرضیه اول رد نشد ولی فرضیه سوم رد شد. در پایان تحقیق نیز با عنایت به تجزیه و تحلیل های به عمل آمده یافته های به دست آمده در تحقیق حاضر پیشنهادهای اجرایی و کاربردی مناسبی به همراه پیشنهادهایی برای انجام تحقیق توسط سایر پژوهشگران ارایه شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت زناشویی

نظرات