پرسشنامه رایگان راهبردهای خودتنظمیمی عاطفی

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه راهبردهای خودتنظمیمی عاطفی

چکیده : هدف تحقیق حاضر مقایسه تعارضات زناشویی در ازدواجهای فامیلی و غیرفامیلی زنان دبیر شهر تهران می باشد. تعداد نمونه ۲۰۰ نفر که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای جند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی MCQ می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تعارضات زناشویی در ازدواجهای فامیلی و غیرفامیلی در مولفه میزان همکاری، رابطه جنسی، واکنشهای هیجانی، رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، جلب حمایت فرزندان، رابطه فردی با خویشاوندان خود، جدا کردن امور مالی از یکدیگر تفاوتی وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه راهبردهای خودتنظمیمی عاطفی

نظرات