پرسشنامه رایگان رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور ساخت رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه با تاكید بر دیدگاه دبیران صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل كلیه ی مدیران و دبیران دبیرستان های پسرانه ی دولتی ناحیه 6 مشهد بوده كه 92 دبیر با روش نمونه گیری pps انتخاب گردیدند. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ی مهارت های ارتباطی و تعهد سازمانی استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده است و نتایج با اطمینان 99% به شرح زیر به دست آمده است: 1. بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 2. بین مهارت كلامی و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 3. بین مهارت شنود و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 4. بین مهارت بازخورد مدیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 5. بین مهارت های ارتباطی مدیران بر حسب رشته ی تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه

نظرات