پرسشنامه رایگان رابطه رضایت شغلی با سطح نیازهای كاركنان

تاریخ انتشار : 3 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه رضایت شغلی با سطح نیازهای كاركنان

چکیده:

طبق نظریه آبراهام مزلو به نظر می رسد که رضایت شغلی تابعی از میزان ارضای نیازهای فرد است او نیاز های انسان را به پنج سطح تقسیم کرده است: 1- نیاز فیزیولوژیک 2- نیاز ایمنی 3- نیاز اجتماعی 4- نیاز احترام 5- نیاز خودشکوفایي

هدف اساسی از انجام پژوهش در ارتباط با رضایت شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش استثنایي و تعیين نقش و میزان ارتباط نیازها به عنوان عوامل تعیين کننده رضایت شغلی می باشد.

فرضیات تحقیق عبارتند از: 1- بین رضایت شغلی و سطح نیازهای کارکنان اداره آموزش و پرورش استثنایي رابطه معناداری وجود دارد.2- بین میزان رضایت شغلی کارکنان اداره در رده های آموزش، اداری- مالی، پرورشی تفاوت معناداری وجود دارد. 3- بین میزان سطح نیازهای پنجگانه کارکنان اداره در رده های آموزشی، اداری- مالی، پرورشی تفاوت معناداری وجود دارد.

گردآوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه سنجش سطح نیازها و رضایت شغلی صورت گرفته که در ناحیه 4 آموزش و پرورش با نمونه 50 نفری اعتباریابی آن با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ انجام گرفته شده. سپس این دو پرسشنامه بین 53 نفر حجم نمونه مورد مطالعه که برابر با حجم جامعه آماری است توزیع و پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات و استفاده از روشهای آماری رگرسیون ساده، رگرسیون چند گانه، آنالیز واریانس نتیجه 3 فرضیه بدین صورت بدست آمد. 1- بین رضایت شغلی و سطح نیازهای کارکنان رابطه معناداری وجود داشت.2- بین میزان رضایت شغلی کارکنان در سه رده اداری تفاوت معناداری مشهود نبود.3- بین میزان نیازهای پنجگانه کارکنان رده های اداری اختلاف معناداری وجود نداشت

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه رضایت شغلی با سطح نیازهای كاركنان

نظرات

دیدگاه کاربران

 • با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  چطور می تونم به تفسیر پرسشنامه دسترسی پیدا کنم؟

  • با سلام.
   برای دریافت پرسشنامه مورد نظر و استاندارد به سایت مادسیج مراجعه کنید.
   موفق باشید.