پرسشنامه رایگان درد مک گیل

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه درد مک گیل

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر بخشی روش آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم هوشیاری بر میگرن معمولی زنان غیر متاثر از دارو می باشد. این تحقیق نشان می دهد که این روش بر ابعاد چهارگانه میگرن (فراوانی، مدت زمان حملات، شدت درد و پریشانی ناشی از درد) موثر است. همچنین یافته ها حاکی از این است که اضطراب و افسردگی ناشی از میگرن آزمودنیها کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. روی هم رفته همه آزمودنیها در تمام ابعاد یا در ابعادی از سردرد میگرن کاهش چشمگیری را نشان دادند؛ بیشترین کاهش مربوط به ابعاد شدت پریشان کنندگی میگرن و اضطراب و افسردگی ناشی از این درد سر بود. همه آزمودنیها باورهای داشتند که باعث تشدید اضطراب و افسردگی آنان و در نتیجه شدت یافتن میگرن آنان می شد. یافته ها نشان می دهند که سه آزمودنی بعد از دوره درمان داروی خود را قطع کردند ولی سه آزمودنی  دیگر همچنان به مصرف داروی خود ادامه می دادند .از طرفی جالب است که چهار آزمودنی از شش آزمودنی در مرحله پیگیری اثرات درمان با ثبات تر و پیشرفت بیشتری نشان دادند ولی دو آزمون از شش آزمودنی در ابعاد فراوانی و طول حملات عود را نشان دادند. یافته ها نشان می دهد که این روش درمانی هم برای درمان و هم برای پیشگیری از رخداد حملات میگرن روش موثر و مناسبی است و از طرفی باعث کاهش زمان، هزینه، و اثرات روانشناختی ، اقتصادی و اجتماعی ناشی از میگرن می شود.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه درد مک گیل

پ

نظرات