پرسشنامه رایگان خودکارآمدی تحصیلی

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی بوده است که بر روی ۲۳۷ دانش آموز پایه دوم دبیرستان در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و انسانی که به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند، انجام شده است. ابزار پژوهش جهت سنجش شیوه ای فرزندپروری والدین پرسشنامه شیوه های فرزندپروری رابینسون و همکاران (۱۹۹۵) با پایایی ۷۶/۰ و جهت سنجش مهارتهای اجتماعی پرسشنامه ایندربیتزن و فوستر(۱۹۹۲) با پایایی ۸۰/۰ و جهت سنجش خودکارآمدی تحصیلی پرسشنامه جری جینگ و مورگان (MJSES) با پایایی ۷۶/۰ بوده است. جهت تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

نظرات