پرسشنامه رایگان خودادراکی علل موفقیت تحصیلی دانش آموزان

تاریخ انتشار : 9 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خودادراکی علل موفقیت تحصیلی دانش آموزان

چکیده : هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و خودادراکی علل موفقیت تحصیلی دختران و پسران دبیرستانی بود. بدین منظور تعداد ۷۶۳ دانش آموز (۴۰۱ دختر، ۳۶۲ پسر) از کلاس اول تا سوم دبیرستان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و با پاسخ گویی به پرسشنامه ی محیط خانواده ی شیفر (۱۹۶۵)، سبک تربیتی خود را نشان دادند و با پاسخ به پرسشنامه ی خودادراکی علل موفقیت تحصیلی خیر (۱۳۶۹)، نگرش خود را نسبت وضعیت آموزشی خود ابراز کردند. تحقیقات پیشین نشان گر رابطه ی بین شیوه های فرزندپروری و پیشرفت تحصیلی بود، اما در مورد رابطه ی سبک های تربیتی و خودادراکی علل موفقیت تحصیلی، تحقیقاتی صورت نگرفته بود. برای بررسی فرضیه ی اول تحقیق، از ماتریس ضریب همبستگی استفاده شد نتایج نشان داد که بین سبک های تربیتی و خودادراکی علل موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد. جهت آزمون فرضیه ی دوم تحقیق از آزمون تی برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که خودادراکی علل موفقیت (درونی و بیرونی) در دختران و پسران تفاوت معنی داری ندارد برای بررسی فرضیه ی سوم، چهارم و پنجم تحقیق از تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که محبت و کنترل به عنوان ابعاد شیوه های فرزندپروری بر خودادراکی علل موفقیت درونی تاثیر معنی دار دارند اما تاثیر تعاملی این دو بر خودادراکی علل موفقیت تحصیلی معنی دار نبود. باتوجه به نتاجی تحقیق مذکور پیشنهاد می شود که والدین زمینه های آسیب پذیری فرزندان خود را بشناسند و بر صفات مثبت آنان توجه کنند و نیز پیشنهاد می شود تحقیقاتی مربوط به مقایسه ی دانش آموزان پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی و آزاد صورت گیرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خودادراکی علل موفقیت تحصیلی دانش آموزان

نظرات