پرسشنامه رایگان خلاقیت

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلاقیت

چکیده : در این پژوهش که با هدف بررسی برتری جانبی پردازش دیداری محرکهای کلی و جزئی در بیماران، وسواسى. صورت گرفت، ۱۸ نفر از بیماران وسواسى- اجباری و ۱۸ نفر از افراد بهنجار حضـور داشتند. گروه بهنجار از نظر متغیرهای سن، جنس،میزان تحصیلات و وضعیت تاهل ، با گروه بیمار جور شدند. کلیه افراد شرکت کننده در این پژوهش راست دست بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، شامل ا- پرسشنامه ی دست برتری ادینبورو ۲- پرسشنامه پادوآ ۳- پرسشنامه افسردگی بک ۴- پرسشنامه اضطراب بک ۵- آزمون کامپیوتری پردازش کلى- جزئى، بود هر یک از آزمودنی ها، بعد از پرکردن پرسشنامه ی دست برتری ادینبورو، آماده ی پاسخ گویی به تکلیف کامپیوتری مورد نظر شدند در آخر نیز، سایر پرسشنامه های مربوطه ر! پر کردند در این پژوهش، به منظور تحلیل داده های مرتبط با زمان واکنش، یک طرح اندازه گیری مکرر (۲*۳*۲)۲ و به منظور تحلیـل داده های مرتبط با تداخل، یک طرح اندازه گیری مکرر (۲*۲)۲ مورد استفاده قرار گرفت و سپس این طرح ها توسط آزمون های تعقیبی مناسب پیگیری شدند هم چنین درجهت بررسی تفاوت های گروهی آزمون تی بار ینمونه های وابسته اجرا شد. نتایج بدست امده در این پژوهش حاکی از این است که در گروه بیمار بر خلاف گروه بهنجار ، پردازش محرک های جزئی سریعتر از محرک های کلی است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۱

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلاقیت

نظرات