پرسشنامه رایگان خلاقیت مدیران و رابطه آن با عملکرد آنها

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلاقیت مدیران و رابطه آن با عملکرد آنها

چکیده:

پژو هش حاضر به منظور تعیین رابطه خلاقیت مدیران با عملکرد آن ها در مدارس متوسطه شهر مشهد انجام گرفت و فرض اصلی این پژوهش آن است که بین خلاقیت مدیران و عملکرد آن ها رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و دبیران متوسطه ( پسرانه )است. نمونه مورد پژوهش ازبین مدیران و دبیران به تعداد (۴۸ =n ) مدیر و ( ۲۰۰ = n ) دبیر انتخاب گردیدند. ضمنا روش نمونه گیری، طبقه ای نسبی است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه بسته پاسخ ( سنجش خلاقیت ) که توسط مدیران مدارس و پرسشنامه عملکرد که توسط دبیران همان مدارس پاسخ داده شد، استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادها ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف یافته ها استفاده گردیده و سپس با توجه به ماهیت فرضیه تحقیق از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین برای مقایسه میانگین ها از آزمون t بهره گرفته شد و نتایج زیر در سطح ۰۰۱/ بدست آمد: ۱- بین خلاقیت مدیران و عملکرد آنان رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. ۲- بین خلاقیت مدیران و کارکرد برنامه ریزی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. ۳- بین خلاقیت مدیران و کارکرد سازماندهی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. ۴- بین خلاقیت مدیران و کارکرد کنترل و هماهنگی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. ۵- بین خلاقیت مدیران و کارکرد تصمیم گیری رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. ۶- بین خلاقیت مدیران و کارکرد روابط انسانی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلاقیت مدیران و رابطه آن با عملکرد آنها 

نظرات