پرسشنامه رایگان حافظه آشکار و ناآشکار کودکان با واژگان پربسامد یا معمولی

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه حافظه آشکار و ناآشکار کودکان با واژگان پربسامد یا معمولی

چکیده : در تمیز بین حافظه آشکار و ناآشکار پژوهشهای زیادی صورت گرفت. علاوه برت مایز روانشناختی بین این دو حافظه تمایز فیزیولوژیکی هم وجود دارد. حافظه آشکار و ناآشکار در استقلال و عدم استقلال از هشیاری با یکدیگر فرق دارند. رمزگردانی اطلاعات در بسیاری از مواقع بدون هشیاری و به صورت غیرارادی صورت می گیرد که در این صورت با حافظه ناآشکار سروکار داریم. علیرغم پژوهشهای زیادی که پیرامون این دو حافظه صورت گرفت همچنان عده ای بر این باورند که در این زمینه اطلاعات کمی در دست است. به ویژه اینکه در ارتباط با کودکان به دلیل تفاوت تحولی و نوع تکلیف آنچه که از بزرگسالان به آنها تعمیم داده شد نادرست است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که تغییر حسی اطلاعات معمولی یا واژگان پربسامد و اطلاعات آزمایشگاهی یا واژگان کم بسامد چه تاثیری بر حافظه آشکار و ناآشکار کودکان و بزرگسالان دارد؟ در راستای پاسخ به سوال کلی فوق ۴ فرضیه اصلی و ۴ فرضیه تکمیلی مطرح گردید که از طرح آن پرهیز می شود. در پژوهش حاضر دو جامعه کودکان و بزرگسالان مشارکت داشتند. نمونه کودکان از پایه های تحصیلی سوم، چهارم و پنجم انتخاب شدند که ۱۲۰ نفر هستند. نمونه بزرگسالان به حجم ۱۲۰ نفر از دانشجویان هستند. ابزار پژوهش شامل چهار آزمون واژگان کم بسامد و پربسامد برای دو حافظه آشکار و ناآشکار است که بعد از طی مراحل مختلف آزمون سازی و بررسی پایایی از آنها استفاده گردید. داده های بدست آمده با بسته نرم افزای SPSS و از طریق تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بیانگر تایید سه فرضیه اصلی و سه فرضیه تکمیلی بوده است. در مجموع پژوهش حاضر نشان داد که عوامل مورد بحث در حافظه آشکار و ناآشکار کاملا متفاوت هستند و نکته مهمتر اینکه حافظه کودکان در تاثیرپذیری از متغیرهای مورد بحث از حافظه بزرگسالان متفاوت است. همچنین به موازت رشد حافظه آشکار حافظه ناآشکار هم رشد می یابد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه حافظه آشکار و ناآشکار کودکان با واژگان پربسامد یا معمولی

نظرات

دیدگاه کاربران