پرسشنامه رایگان حافظه آشکار و ناآشکار کودکان با واژگان پربسامد یا معمولی

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه حافظه آشکار و ناآشکار کودکان با واژگان پربسامد یا معمولی

چکیده : در تميز بين حافظه آشكار و ناآشكار پژوهشهاي زيادي صورت گرفت. علاوه برت مايز روانشناختي بين اين دو حافظه تمايز فيزيولوژيكي هم وجود دارد. حافظه آشكار و ناآشكار در استقلال و عدم استقلال از هشياري با يكديگر فرق دارند. رمزگرداني اطلاعات در بسياري از مواقع بدون هشياري و به صورت غيرارادي صورت مي گيرد كه در اين صورت با حافظه ناآشكار سروكار داريم. عليرغم پژوهشهاي زيادي كه پيرامون اين دو حافظه صورت گرفت همچنان عده اي بر اين باورند كه در اين زمينه اطلاعات كمي در دست است. به ويژه اينكه در ارتباط با كودكان به دليل تفاوت تحولي و نوع تكليف آنچه كه از بزرگسالان به آنها تعميم داده شد نادرست است. اين پژوهش در پي پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه تغيير حسي اطلاعات معمولي يا واژگان پربسامد و اطلاعات آزمايشگاهي يا واژگان كم بسامد چه تاثيري بر حافظه آشكار و ناآشكار كودكان و بزرگسالان دارد؟ در راستاي پاسخ به سوال كلي فوق 4 فرضيه اصلي و 4 فرضيه تكميلي مطرح گرديد كه از طرح آن پرهيز مي شود. در پژوهش حاضر دو جامعه كودكان و بزرگسالان مشاركت داشتند. نمونه كودكان از پايه هاي تحصيلي سوم، چهارم و پنجم انتخاب شدند كه 120 نفر هستند. نمونه بزرگسالان به حجم 120 نفر از دانشجويان هستند. ابزار پژوهش شامل چهار آزمون واژگان كم بسامد و پربسامد براي دو حافظه آشكار و ناآشكار است كه بعد از طي مراحل مختلف آزمون سازي و بررسي پايايي از آنها استفاده گرديد. داده هاي بدست آمده با بسته نرم افزاي SPSS و از طريق تحليل واريانس تجزيه و تحليل گرديد. نتايج بيانگر تاييد سه فرضيه اصلي و سه فرضيه تكميلي بوده است. در مجموع پژوهش حاضر نشان داد كه عوامل مورد بحث در حافظه آشكار و ناآشكار كاملا متفاوت هستند و نكته مهمتر اينكه حافظه كودكان در تاثيرپذيري از متغيرهاي مورد بحث از حافظه بزرگسالان متفاوت است. همچنين به موازت رشد حافظه آشكار حافظه ناآشكار هم رشد مي يابد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه حافظه آشکار و ناآشکار کودکان با واژگان پربسامد یا معمولی

نظرات

دیدگاه کاربران