پرسشنامه رایگان جو مدارس راهنمایی

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان جو مدارس راهنمایی

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین جو سازمانی و تعارض معلمان مدارس راهنمایی شهرستان دماوند انجام گرفت. فرض اساسی در این پژوهش آن است که بین جو سازمانی و میزان تعارض معلمان مدارس راهنمایی رابطه معناداری وجود دارد. ابعاد جو سازمانی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته عبارت اند ازجو باز و جو بسته، همچنین میزان تعارض به سه سطح کم، بهینه و زیاد تقسیم شده است. نمونه مورد پژوهش از طریق روش خوشه ای چند مرحله ای از بین معلمان مدارس راهنمایی دولتی پسرانه و دخترانه دماوند به تعداد ۱۲۳ نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه توصیف جو سازمانی OCDQ که توسط هالپین و گرافت ( ۱۹۶۳ ) به منظور تعیین نوع جو سازمانی مدارس ساخته شده است و یک پرسشنامه میزان تعارض که توسط دوبرین برای سنجش میزان تعارض ساخته شده که هردو پرسشنامه توسط معلمان پاسخ داده شد. روش تحقیق از نوع توصیفی است. روش های آماری مورد استفاده عبارتند از شاخص های آمار توصیفی و آزمون همبستگی برای تعیین نوع رابطه بین جو سازمانی مدارس و میزان تعارض معلمان و آزمون t برای مقایسه جو سازمانی مدارس دخترانه و پسرانه و مقایسه میزان تعارض معلمان مرد و معلمان زن. نتایج آزمون فرض ها چنین شد که : ۱- بین جو سازمانی و میزان تعارض معلمان رابطه وجود دارد که این رابطه در سطح ۰۰۱/۰ معنی دار است به تعبیر دیگر میزان تعارض معلمان در مدارس دارای جو بسته بیشتر از میزان تعارض معلمان در مدارس دارای جو باز است. ۲- بین جو سازمانی مدارس دخترانه و مدارس پسرانه تفاوت وجود دارد که این تفاوت در سطح ۰۰۱/۰ معنی دار است به تعبیر دیگر مدارس پسرانه بازتر از مدارس دخترانه است. ۳- بین میزان تعارض در معلمان زن و معلمان مرد تفاوت وجود دارد و این تفاوت در سطح ۰۵/۰ معنی دار است، به تعبیر دیگر معلمان زن از تعارض بالاتری نسبت به معلمان مرد برخوردارند. در این بررسی همچنین به سوالات جنبی پژوهش پاسخ داده شد و نتایج به این صورت است است که: ۱- بین رفتارهای حمایتی و غیر دستوری مدیران و میزان تعارض معلمان رابطه وجود دارد و این رابطه در سطح۰۰۱/۰ معنی دار است. ۲- بین رفتارهای همکارانه، صمیمی و متعهدانه معلمان و میزان تعارض رابطه وجود دارد و این رابطه در سطح ۰۰۱/۰ معنی دار است. ۳- نگرش معلمان زن و معلمان مرد نسبت به رفتارهای حمایتی، غیر دستوری و غیر مانعتی مدیران تفاوت دارد که این تفاوت در رفتارهای حمایتی و غیر دستوری در سطح ۰۰۱/۰ معنی دار است. ۴- نگرش معلمان زن و معلمان مرد نسبت به رفتار همکاری، صمیمی و متعهدانه خودشان تفاوت دارد و این تفاوت در سطح ۰۰۱/۰ معنی دار است. نتایج بدست آمده گویای این واقعیت است که جو بسته در ایجاد و تشدید تعارض معلمان اثر می گذارد. نتیجه دیگر این که جو مدارس دخترانه بسته تر از جو مدارس پسرانه است به همین علت میزان تعارض زنان بیشتر از مردان شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جو مدارس راهنمایی

نظرات

دیدگاه کاربران

  • سلام پرسشنامه ای وجود داره که منابع قدرت مدیران؛ شخصی و مقام را با جو سازمانی باز و بسته اندازه گیری کنه؟