پرسشنامه رایگان جو سازمانی

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه جو سازمانی

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه ی جو سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان صورت پذیرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی کارکنان حوزه ی ستادی و امورهای هشتگانه ی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان شهر مشهد بوده (N=712) که ۱۶۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه جو سازمانی و رفتار سیاسی استفاده شده است. به تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از ضریب هبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است و نتایج با اطمینان ۹۹% به شرح زیر به دست آمده است: ۱٫ بین جو سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان رابطه ی معکوس و معنی داری وجود دارد. ۲٫ بین ویژگی های شغلی و رفتار سیاسی کارکنان رابطه ی معکوس و معنی داری وجود دارد. ۳٫ بین ارتباطات سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان رابطه ی معکوس و معنی داری وجود دارد. ۴٫ بین مدیریت سازمان و رفتار سیاسی کارکنان رابطه ی معکوس و معنی داری وجود دارد. ۵٫ بین انگیزه/ روحیه و رفتار سیاسی کارکنان رابطه ی معکوس و معنی داری وجود دارد. ۶٫ بین رفتار سیاسی کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی آنان، تفاوت معنی داری وجود ندارد. ۷٫ بین رفتار سیاسی کارکنان بر حسب سنوات خدمت آنان تفاوت معنا داری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جو سازمانی

نظرات