پرسشنامه رایگان جایگاه مدیریت مشارکتی

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه جایگاه مدیریت مشارکتی

چکیده:

پویایی نظام دانشگاه به منظور تحقیق اهداف آموزش عالی منوط به پدید آوردن فضای سازمانی مناسب و مطلوب، ایجاد روحیه اعتماد، مسولیت پذیری، مشارکت همگانی مدیران در اداره امور دانشگاه و تقویت فرهنگ مدیریت مشارکتی می باشد تا در این راستا استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، تجهیزاتی و فضاهای کالبدی در جهت کارایی و بهره وری بیشتر سازمان فراهم گردد.

در این تحقیق «جایگاه مدیریت مشارکتی و تاثیر آن بر کارایی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد» مورد نظر بوده است گروه مورد بررسی مدیران آموزشی و اداری دانشگاه (N=126) که به شیوه سرشماری مورد تحقیق قرار گرفت. روش اصلی این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، و بر اساس مبانی نظری تحقیق دو پرسشنامه(سنجش سبک مدیریت مشارکتی) و (سنجش کارایی مدیران) برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. سپس به منظور تحلیل داده ها، با توجه به فرضیه های تحقیق از همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون T استفاده شده است و نتایج زیر در سطح (۰/۰۵ =آلفا )۰ بدست آمده است:

۱-    بین سبک مدیریت مشارکتی و کارایی مدیران دانشگاه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

۲-  بین میزان استفاده از سبک مدیریت مشارکتی در بین مدیران آموزشی و اداری دانشگاه تفاوت معنادار وجود ندارد.

۳-    بین میزان کارایی مدیران اداری و آموزشی دانشگاه تفاوت معنا دار وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جایگاه مدیریت مشارکتی

نظرات