پرسشنامه رایگان توانمندسازی کارکنان

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

پژوهش حاضر ، به بررسی سبک رهبری اخلاقی مدیران از دیدگاه کارکنان دانشگاه و رابطه آن با توانمند سازی آنان پرداخته است. روش پژوهش توصیفی ،‌از نوع همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی ،‌پیمانی و قرارداد معین دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ می باشد. نمونه با حجم ۱۱۸ نفر از جامعه (N=717) انتخاب شده است . برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه توانمند سازی و پرسشنامه محقق ساخته رهبری اخلاقی استفاده شده است.پایایی پرسشنامه توانمند سازی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و برابر با ۰/۸۲ و ارزش پایایی پرسشنامه رهبری اخلاقی به شیوه همسانی درونی آلفای کرونباخ برابر با ۰/۹۸ مشاهده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری رگرسیون چندگانه، پیرسون و مقایسه میانگین با ارزش ثابت استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که نمره سبک رهبری اخلاقی مدیران در جامعه مورد پژوهش از متوسط متفاوت نیست.همچنین بررسی وضعیت توانمند سازی کارکنان ، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.هیچ کدام از مؤلفه های رهبری اخلاقی نمی تواند تغییرات مربوط به توانمند سازی را پیش بینی نموده و ضریب تاثیر معنی داری در هیچ کدام از مؤلفه ها مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

نظرات

دیدگاه کاربران