پرسشنامه رایگان توانمندسازی کارکنان

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

چکیده

الگوی  سیپ الگویی است کل نگر و جامع که می تواند یک برنامه را به صورت سیستماتیک  و همه جانبه بررسی کند . در این مطالعه برای بررسی زمینه ،‌ درونداد ،‌فرایند و برونداد در جهت تعیین اثر بخشی آموزش کارکنان دانشگاه فردوسی در مسیر توانمند سازی آنان از این الگو استفاده شد . در این مسیر با ۲۳ نفر از کارکنان آموزش دیده ،‌مسئولین آموزشی چند دانشکده ،‌معاونت های طرح و برنامه ،‌کارگزینی و مسئول آموزش کارکنان مصاحبه شد . سه کلاس  آموزشی که در سال ۱۳۸۷ برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت . در برونداد نیز ۶۰ پرسشنامه بین دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده توزیع شد . جامعه مد نظر جهت بررسی میزان توانمند سازی کارکنان ،‌شامل ۴۱۷ نفر از کارکنان آموزش دیده و ۳۷۳ نفر از کارکنان آموزش ندیده می باشند . در بررسی درونداد آموزش کارکنان دانشگاه در جهت مشخص ساختن امکانات و منابع مالی و نیز مسائل و مشکلات آموزشی برنامه های آموزش کارکنان دانشگاه با معاونت طرح و برنامه،‌ معاونت آموزشی ،‌مدیریت گزینش دانشگاه ،‌مسئول آموزش کارکنان دانشگاه ،‌ مصاحبه به عمل آمد . در بررسی برونداد آموزش های دانشگاه به منظور مشخص شدن اثر بخشی آموزشها از دید مدیران با مسئولین آموزشی دانشکده های علوم ریاضی ،‌علوم اداری ،‌ادبیات ،‌علوم پایه ،‌تربیت بدنی ،کشاورزی ،‌مسئولین کتابخانه های علوم ریاضی و تربیت بدنی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت . روش تحقیق ارزشیابی است . جهت جمع آوری اطلاعات  در اززیابی زمینه ،درونداد و برونداد  از مصاحبه نیمه ساختار یافته و به منظور بررسی میزان توانمندی کارکنان برگزار می شود. در بخش درونداد ،‌امکانات مالی و بودجه کافی برای آموزش وجود دارد اما نحوه تخصیص آن مشکل دارد . در بخش فرایند ،‌کلاس ها چندان با اصول رایج یادگیری همخوان نیست . بخش برونداد مشخص می کند که بین دو گروه از کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده در مؤلفه های پنج گانه توانمندی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

نظرات