پرسشنامه رایگان توانمندسازی کارکنان

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

چکیده

الگوي  سيپ الگويي است كل نگر و جامع كه مي تواند يك برنامه را به صورت سيستماتيك  و همه جانبه بررسي كند . در اين مطالعه براي بررسي زمينه ،‌ درونداد ،‌فرايند و برونداد در جهت تعيين اثر بخشي آموزش كاركنان دانشگاه فردوسي در مسير توانمند سازي آنان از اين الگو استفاده شد . در اين مسير با 23 نفر از كاركنان آموزش ديده ،‌مسئولين آموزشي چند دانشكده ،‌معاونت هاي طرح و برنامه ،‌كارگزيني و مسئول آموزش كاركنان مصاحبه شد . سه كلاس  آموزشي كه در سال 1387 برگزار شد مورد بررسي قرار گرفت . در برونداد نيز 60 پرسشنامه بين دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده توزيع شد . جامعه مد نظر جهت بررسي ميزان توانمند سازي كاركنان ،‌شامل 417 نفر از كاركنان آموزش ديده و 373 نفر از كاركنان آموزش نديده مي باشند . در بررسي درونداد آموزش كاركنان دانشگاه در جهت مشخص ساختن امكانات و منابع مالي و نيز مسائل و مشكلات آموزشي برنامه هاي آموزش كاركنان دانشگاه با معاونت طرح و برنامه،‌ معاونت آموزشي ،‌مديريت گزينش دانشگاه ،‌مسئول آموزش كاركنان دانشگاه ،‌ مصاحبه به عمل آمد . در بررسي برونداد آموزش هاي دانشگاه به منظور مشخص شدن اثر بخشي آموزشها از ديد مديران با مسئولين آموزشي دانشكده هاي علوم رياضي ،‌علوم اداري ،‌ادبيات ،‌علوم پايه ،‌تربيت بدني ،كشاورزي ،‌مسئولين كتابخانه هاي علوم رياضي و تربيت بدني مصاحبه نيمه ساختاريافته انجام گرفت . روش تحقيق ارزشيابي است . جهت جمع آوري اطلاعات  در اززيابي زمينه ،درونداد و برونداد  از مصاحبه نيمه ساختار يافته و به منظور بررسي ميزان توانمندي كاركنان برگزار مي شود. در بخش درونداد ،‌امكانات مالي و بودجه كافي براي آموزش وجود دارد اما نحوه تخصيص آن مشكل دارد . در بخش فرايند ،‌كلاس ها چندان با اصول رايج يادگيري همخوان نيست . بخش برونداد مشخص مي كند كه بين دو گروه از كاركنان آموزش ديده و آموزش نديده در مؤلفه هاي پنج گانه توانمندي تفاوت معني داري وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

نظرات