پرسشنامه رایگان توانايي حل ‌مسأله خانواده

تاریخ انتشار : 25 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانايي حل ‌مسأله خانواده

چکیده: 

بررسي مطالعات پيشين نشان می‌دهند كه عدم توانايي حل ‌مسأله، نقش اساسي در بروز اختلافات زناشويي دارد. هم‌چنین، نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که باورهاي منطقي، عامل مهمي در رضايت‌زناشويي است. پژوهش حاضر، شامل دو مطالعه بود. مطالعه اول، با هدف بررسي رابطه توانايي حل ‌مسأله خانواده و باورهاي غير‌منطقي با كاهش مشكلات و ناسازگاري زناشويي صورت گرفت. نمونه‌اي از مردان و زنان متأهل (تعداد= 103؛ 50% مرد) كه تاكنون به دادگاه خانواده مراجعه نداشتند، به روش نمونه‌گيري در دسترس و داوطلبانه، انتخاب شدند و چهار پرسشنامه‌ي سازگاري‌زناشويي، فهرست مشكلات‌زناشويي، تفكرات غيرمنطقي و حل‌ مسأله خانواده را تكميل كردند. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه بين متغيرهاي حل‌‌مسأله خانواده، باورهاي غيرمنطقي، مشكلات‌زناشويي و ناسازگاري‌زناشويي روابط معناداري وجود دارد (001/0 p ≤). نتايج دو مدل رگرسيون سلسله مراتبي نشان دادند كه پس از كنترل اثر جنسيت، سن، تحصيلات، نوع ازدواج، طول دوران‌ عقد، طول ازدواج، تعداد فرزندان، توانايي حل ‌مسأله پيش‌بيني كننده منفي و باورهاي غيرمنطقي پيش‌بيني كننده‌ي مثبت در ميزان مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي بودند. مطالعه دوم، به مقایسه‌ی اثربخشی زوج‌درمانی راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري در كاهش مشکلات و ناسازگاری‌زناشويی در زوج‌هاي متقاضي طلاق، پرداخت. تعداد 30 زوج در سه گروه (دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل) جايگزين شدند و بر روي همه آن‌ها پیش‌آزمون-پس‌آزمون، انجام شد. هم‌چنين، آزمون پيگيري براي دو گروه آزمايش راه‌حل-محور و عقلاني-هيجاني-رفتاري، صورت گرفت. تحليل نتايج نشان داد كه زوج‌درماني راه‌حل-‌محور حل مسأله را در زوج‌ها افزايش داد و زوج‌درماني عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري توانست تفكرات غيرمنطقي را در زوج‌ها كاهش دهد. هم‌چنين، زوج‌درماني راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري نسبت به گروه كنترل با كاهش مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي در پس‌آزمون، همراه بودند. در آزمون پيگيري، زوج‌درماني راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري با كاهش نمرات در مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي همراه شدند. مقايسه بين دو رويكرد حاكي از آن بود كه نمرات مشكلات‌زناشويي در زوج‌درماني عقلاني-هيجاني-رفتاري كاهش بيش‌تري نسبت به زوج‌درماني راه‌حل-‌محور داشتند. در مقايسه‌ی نمرات سازگاري‌زناشويي بين دو گروه آزمايش، تفاوت معناداري مشاهده نشد و هر دو گروه توانستند در كاهش ناسازگاري‌زناشویی، نسبت به گروه كنترل، مؤثرتر باشند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانايي حل ‌مسأله خانواده

نظرات