پرسشنامه رایگان توانایی حل ‌مسأله خانواده

تاریخ انتشار : 25 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانایی حل ‌مسأله خانواده

چکیده: 

بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهند که عدم توانایی حل ‌مسأله، نقش اساسی در بروز اختلافات زناشویی دارد. هم‌چنین، نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که باورهای منطقی، عامل مهمی در رضایت‌زناشویی است. پژوهش حاضر، شامل دو مطالعه بود. مطالعه اول، با هدف بررسی رابطه توانایی حل ‌مسأله خانواده و باورهای غیر‌منطقی با کاهش مشکلات و ناسازگاری زناشویی صورت گرفت. نمونه‌ای از مردان و زنان متأهل (تعداد= ۱۰۳؛ ۵۰% مرد) که تاکنون به دادگاه خانواده مراجعه نداشتند، به روش نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه، انتخاب شدند و چهار پرسشنامه‌ی سازگاری‌زناشویی، فهرست مشکلات‌زناشویی، تفکرات غیرمنطقی و حل‌ مسأله خانواده را تکمیل کردند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای حل‌‌مسأله خانواده، باورهای غیرمنطقی، مشکلات‌زناشویی و ناسازگاری‌زناشویی روابط معناداری وجود دارد (۰۰۱/۰ p ≤). نتایج دو مدل رگرسیون سلسله مراتبی نشان دادند که پس از کنترل اثر جنسیت، سن، تحصیلات، نوع ازدواج، طول دوران‌ عقد، طول ازدواج، تعداد فرزندان، توانایی حل ‌مسأله پیش‌بینی کننده منفی و باورهای غیرمنطقی پیش‌بینی کننده‌ی مثبت در میزان مشکلات و ناسازگاری‌زناشویی بودند. مطالعه دوم، به مقایسه‌ی اثربخشی زوج‌درمانی راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاری در کاهش مشکلات و ناسازگاری‌زناشویی در زوج‌های متقاضی طلاق، پرداخت. تعداد ۳۰ زوج در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند و بر روی همه آن‌ها پیش‌آزمون-پس‌آزمون، انجام شد. هم‌چنین، آزمون پیگیری برای دو گروه آزمایش راه‌حل-محور و عقلانی-هیجانی-رفتاری، صورت گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که زوج‌درمانی راه‌حل-‌محور حل مسأله را در زوج‌ها افزایش داد و زوج‌درمانی عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاری توانست تفکرات غیرمنطقی را در زوج‌ها کاهش دهد. هم‌چنین، زوج‌درمانی راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاری نسبت به گروه کنترل با کاهش مشکلات و ناسازگاری‌زناشویی در پس‌آزمون، همراه بودند. در آزمون پیگیری، زوج‌درمانی راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاری با کاهش نمرات در مشکلات و ناسازگاری‌زناشویی همراه شدند. مقایسه بین دو رویکرد حاکی از آن بود که نمرات مشکلات‌زناشویی در زوج‌درمانی عقلانی-هیجانی-رفتاری کاهش بیش‌تری نسبت به زوج‌درمانی راه‌حل-‌محور داشتند. در مقایسه‌ی نمرات سازگاری‌زناشویی بین دو گروه آزمایش، تفاوت معناداری مشاهده نشد و هر دو گروه توانستند در کاهش ناسازگاری‌زناشویی، نسبت به گروه کنترل، مؤثرتر باشند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانایی حل ‌مسأله خانواده

نظرات