پرسشنامه رایگان تشخیص افتراقی مانیک دپرسیو

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تشخیص افتراقی مانیک دپرسیو

چکیده:

در دهه های اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در روانپزشکی و روانشناسی بالینی بوجود آمده است که این امر مستقیما در درمان بیماران روانی تاثیر داشته است. متخصصین برای درمان صحیح از روشهای مناسبی سود می جویند، اما آنچه قبل از درمان خودنمایی می کند و آن را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد، تشخیص بیماری می باشد که بمنظور نائل شدن به تشخیص مناسب، صحیح و سریع از وسایل متنابهی استفاده می شود که آزمونهای شخصیتی فرافکن بخشی از این وسایل تشخیصی است.

یکی از وظایف روانشناسان در امر تشخیص کاربرد بجا و مناسب آزمونهای روانی است. با توجه به این مهم که،‌برچسب (Lable) تشخیص بر بیمار از طریق کاربرد آزمونها، احتمالا پروسه های بعدی کار با بیمار را تحت الشعاع قرار خواهد داد لذا آشنایی با آزمونها و کاربرد مناسب آنها بر هر روانشناس بعنوان فردی که صلاحیت استعمال و تفسیر آزمونهای روانی را داراست ضروری بنظر می آید.

با عنایت به این مهم، و با درنظر گرفتن عقاید افراد صاحب نظر در زمینه نکات مثبت و منفی آزمون اندریافت موضوع (Thematic Apperception Test) که از معروفترین آزمونهای فرافکن می باشد و تحقیقات متعددی پیرامون این آزمون صورت گرفته،  لذا گروه پژوهشی تصمیم به انجام تحقیق پیرامون آن گرفت.

در این پژوهش از دو گروه آزمودنی که بیماران روانی مانیک – دپرسیو (فازمانیک) اسکیزوفرن پارانوئید بستری شده در بیمارستان روانی ابن سینا برای اجرای آزمون استفاده نمودیم برای نمره گذاری داستانها از معیار پنج درجه ای مطروحه از جانب مورای (Murray) سود جستیم و نتایج خام را بر اساس روش تحقیقی بررسی مقایسه ای (Comparative Survey) و آماره t – Test مورد بررسی قرار دادیم و نتایج ذیل بدست آمد:

در مجموع نیازها ۵۰% تفاوتهای معنا دارند در حالیکه این درصد در فشارها ۸۳/۷۰% است، در نتیجه می توان چنین گفت که فشارها در تشخیص این دو بیماری بیش از نیازها موثزند. در کل ۶۰% از تمام نیاز و فشارها دارای تفاوت معناداری هستند. این مطلب قابل ذکر است که تفاوت با اطمینان بیش از ۹۵% معنادار است. لذل فرض تحقیق با ثبات می رسد و می توان چنین گفت:

“بیماران مانیک دپرسیو (فازمانیک) نیاز وفشارهای مشابهی دارند که با نیازو فشارهای بیماران اسکیزوفرن پارانوئید متفاوت است و می توان از آزمون اندریافت موضوع (TAT) بعنوان ملاکی تشخیصی برای تمیز دو بیماری استفاده نمود”.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تشخیص افتراقی مانیک دپرسیو

نظرات