پرسشنامه رایگان تست عزت نفس کوپراسمیت

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تست عزت نفس کوپراسمیت

هدف ازپژوهش حاضر بررسی و مقایسه سطح عزت نفس در دو گروه از فرزندان طلاق و غیر طلاق می باشد.پژوهش حاضر با استفاده از مدل پژوهشی علی- مقایسه ای سعی دارد تأثیر طلاق بر عزت نفس را مورد مقایسه قرار دهد.

آزمودنی های گروه اول شامل ۲۰ نفر از فرزند طلاق و آزمودنی های گروه دوم شامل ۲۰ نفر فرزند غیر طلاق بودند که به وسیله تست  عزت نفس پوپ آزمون شدند. پس از تعیین نمرات عزت نفس ، نتایج دو گروه مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت تا فرضیه تدوین شده مورد آزمون قرار بگیرد.

نتایج پژوهش نشان می دهند که بین عزت نفس فرزندان طلاق و غیر طلاق در چهار مقیاس کلی- تحصیلی- جسمانی-اجتماعی تفاوت معنی دار نمی باشندو در مقیاس خانواده تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تست عزت نفس کوپراسمیت

نظرات