پرسشنامه رایگان تست افسردگی بک کودکان و نوجوانان (CDS-A)

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تست افسردگی بک کودکان و نوجوانان (CDS-A)

چکیده: 

از آنجا که نوجوانی با تحولات فراوانی در زمینه های زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی همراه می باشد و هر یک از این تغییرات خود یک عامل بحران زا برای نوجوان محسوب می گرد، بررسی و تفحص پیرامون این تحولات حائز اهمیت بسیار است. از این رو پژوهشگر بر آن شد تا در این زمینه به بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران نوجوان سنین ۱۱ تا ۱۵ سال بپردازد. هدف از این مطالعه مقایسه میانگین اضطراب و افسردگی در دو گروه قاعده شده و قاعده نشده بود به منظور دستیابی به این هدف یک پژوهش تحلیلی گذشته نگر مورد شاهدی انجام شد. در این پژوهش ۱۴۱ دانش آموز ۱۱ تا ۱۵ ساله قاعده شده و ۱۷۹ دانش آموز قاعده نشده در این رده سنی با روش نمونه گیری چند مرحله ای ( خوشه ای، طبقاتی و مبتنی بر هدف) از مدارس نواحی ششگانه شهر مشهد انتخاب شدند. در این مطالعه تنها نمونه هایی انتخاب شدند که دارای مشخصات واحد پژوهش بوده و بقیه از مطالعه حذف شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل فرم مصاحبه شماره ۱و ۲، مقیاس حمایت اجتماعی و مقیاس عزت نفس، تست افسردگی بک کودکان و نوجوانان (CDS-A) و تست اضطراب ( زونگ) بود. جهت گردآوری اطلاعات پس از توجیه واحدهای پژوهش در محیطی مناسب و مجزا از سایرین، با استفاده از تست افسردگی بک کودکان و تست اضطراب زونگ، افسردگی و اضطراب آنها مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تست های آماری کای اسکوئر، تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس دو طرفه انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که میانگین اضطراب در دختران سنین ۱۱ تا ۱۵ سال قاعده شده و قاعده نشده با هم تفاوت معنی داری نداشته اگر چه دختران قاعده نشده نسبت به دختران قاعده شده درصد بیشتری، اضطراب را نشان داده اند.

در حالی که میانگین افسردگی در دو گروه قاعده شده و قاعده نشده تفاوت معنی داری داشته است. ( ۰۴۵/۰ P=) به طوری که درصد بیشتری از افراد قاعده شده نسبت به افراد قاعده نشده افسرده بودند. ( ۳/۱۶% در مقابل ۹%). طبق نتایج حاصل شروع اولین قاعدگی با عواملی چون رابطه با خواهر و برادر( ۰۲۵/۰ P=) و نوع مذهب ( ۰۴/۰ P=) اثر تعاملی داشته و همچنین اولین قاعدگی در اثر تعامل با عواملی چون نقش پرورشی در مدرسه ( ۰۱۹/۰ P=)، مشغولیت فکری ( ۲۳/۰ P=)، رابطه با دوستان ( ۰۷/۰ P=)، نوع مذهب ( ۰۶/۰ P=)، پایه تحصیلی ( ۰۲۱/۰ P=)، باعث افزایش اضطراب گردیده است. نتایج دیگر پژوهش حاکی از آن است که بین اضطراب و افسردگی با عوامل زیر ارتباط معنی داری وجود دارد: سن ( ۰۳/۰ P=) ، ( ۰۱۸/۰ P=) – کیفیت محل زندگی ( ۰۵۰/۰ P=)، ( ۰۰۰/۰ P=) – رفتار پدر( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – رفتار مادر( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – رابطه با پدر( ۰۱۵/۰ P=)( 000/0 P=) – رابطه با مادر( ۰۰۶/۰ P=)، ( ۰۰۱/۰ P=) – رابطه پدر و مادر با هم ( ۰۰۰/۰ P=)، ( ۰۰۰/۰ P=) – رابطه با خواهر و برادر( ۰۰۰/۰ P=)( 000/0 P=) – تبعیض قائل شدن والدین ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – ارزش قائل شدن والدین برای نظر نوجوان ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – نقش فرد در خانواده ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – نوع رابطه با دوستان ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – نظر والدین در مورد فعالیت های اجتماعی ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – رضایت از تفریح ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – محدوده کار خانه ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – نقش پرورشی در مدرسه ( ۰۲۰/۰ P=)،( ۰۳۲/۰ P=) – بیماری در خانواده ( ۰۰۱/۰ P=)،( ۰۰۱/۰ P=) – واکنش خانواده در قبال افت با موفقیت تحصیلی ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۲۳ /۰ P=) – نگرانی در مورد درس ها ( ۰۳۵/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – رضایت از مدرسه ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – نگرانی در مورد ادامه تحصیل ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – موقعیت درسی دانش آموزان در کلاس ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – مشغولیت فکری ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – واکنش در قبال شروع اولین قاعدگی ( ۰۳/۰ P=)،( ۰۴/۰ P=) – حمایت اجتماعی ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – عزت نفس ( ۰۰۰/۰ P=)،( ۰۰۰/۰ P=) – رابطه با پدر ( ۰۰۴/۰ P=)،( ۰۰۵/۰ P=) – رابطه با مادر)۰۵/۰ P< ) . همچنین نتایج بیانگر آن است که اضطراب با تحصیلات مادر ( ۰۲۹/۰ P=) ارتباط معنی داری داشته و نیز افسردگی با پایه تحصیلی ( ۰۲۷/۰ P=)، رابطه با فامیل ( ۰۲۹/۰ P=)، موفقیت تحصیلی ( ۰۰۹/۰ P=)، وجود مشکل با معلم ( ۰۱۲/۰ P=) و میزان گرایشات مذهبی فرد ( ۰۰۰/۰ P=)، ارتباط معنی دار دارد.

طبق نتایج پژوهش از آنجا که عوامل متعددی در بروز اضطراب و افسردگی نقش دارند طرح تاثیر این عوامل بر روی اختلالات روانی که پدیده ای پیچیده می باشد، به طور مجزا میسر نمی باشد. لذا اولین قاعدگی به عنوان یکی از عوامل بحران زای ناشی از بلوغ نیز با تعامل سایر علل از جمله عوامل خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، تحصیلی و … می تواند در بروز اختلالات روانی موثر باشد. پژوهشگر پیشنهاد می کند جهت افزایش اطلاعات کمی و کیفی دختران نوجوان در زمینه مسائل بلوغ توسط مسئولان مربوط، آموزش های لازم داده شود، تا گامی جهت ارتقاء بهداشت روانی جامعه برداشته شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تست افسردگی بک کودکان و نوجوانان (CDS-A)

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد افسردگی بک کودکان و نوجوانان روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس(CDI)

نوع فایلپرسشنامه افسردگی نوجوانان – کوتچر(kADS-II)

نظرات

دیدگاه کاربران