پرسشنامه رایگان ترس از شکست

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ترس از شکست

چکیده:

انسان موجودی هدف گراست که در زندگی خود اهداف کوچک و بزرگ فراوانی دارد. در مجموع اهداف فرد و شیوه ارتباطی وی با آن ها ساختار انگیزشی نامیده می شود؛ این ساختار می تواند انطباقی و یا غیر انطباقی باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی روابط بین ساختار انگیزشی ، ترس از شکست و کمال گرایی بود.نود و سه دانش آموز دختر(میانگین سن=۱۷؛ انحراف استاندارد=۰/۴۳) مدارس ناحیه ی ۳ مشهد پرسش نامه های دغدغه های شخصی (مقیاس ساختارانگیزشی)،‌ارزیابی شکست در عملکرد،‌و کمال گرایی فراست(مقیاس سنجش کمال گرایی منفی) را تکمیل کردند. نتایج بیانگر این بود که تنها مقیاس های ترس از شکست و ساختار انگیزشی انطباقی با یکدیگر رابطه منفی داشتند. همچنین ، افزایش ترس از شکست با افزایش در کمال گرایی منفی در آزمودنی ها رابطه مثبت داشت. این احتمال می رود که در کمال گرایی منفی و نوروتیک ،‌تمایل فرد به داشتن معیارهای بسیار بالا، به ترس از شکست و نگرانی درباره ناامید کردن دیگران بیانجامد که به نوبه خود ،‌ممکن است با کاهش اهداف اشتیاقی و تضعیف ساختار انگیزشی انظباقی همراه باشند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ترس از شکست

نظرات