پرسشنامه رایگان تحلیل و بررسی پژوهش‌های علوم تربیتی از منظر رویکرد میان‌ رشته‌ای

تاریخ انتشار : 23 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تحلیل و بررسی پژوهش‌های علوم تربیتی از منظر رویکرد میان‌ رشته‌ای

 

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی پژوهش‌های علوم تربیتی از منظر رویکرد میان‌رشته‌ای صورت پذیرفته است. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل منطق فازی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 1126 پایان‌نامه و رساله‌ دانشگاه‌های اصفهان، تربیت مدرس، خوارزمی تهران، شهید بهشتی و فردوسی مشهد، است که در سال‌های تحصیلی 1388-1392 خاتمه یافته‌اند. با توجه به زمان اجراي پژوهش و به منظور رعایت دقت و صحت؛ با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، 300 پایان‌نامه و رساله به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد و مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر، تصادفی ساده است. پایان‌نامه و رساله‏های مورد نظر بر اساس هفت ساحت مستخرج از منظر متخصصان (موضوع پژوهش، پیشینه پژوهش، سؤال­ها، هدف‌ها و فرضیه‏ها، روش پژوهش، میزان تعامل و کنش­مندی پژوهش، نتیجه­گیری پژوهش و دامنه‌ی بهره­مندان نتایج) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بررسی  سیاهه محقق ساخته‏ای  با توجّه به پیشینه نظری رویکرد میان‌رشته‌ای و بر اساس نظر متخصصان تهیه و اعتباریابی (ضریب توافق محاسبه شده  سیاهه مورد نظر  83/. بدست آمده است) شد. یافته‏های پژوهش نشان داده‏اند از مجموع 300 پایان‌نامه و رساله، 19 مورد  به میزان زیادی با رویکرد میان‌رشته‌ای انجام‌ شده‌اند. در بخش‏های مختلف این 19 پایان نامه و رساله شواهدی دال بر رعایت اصول اولیه رویکرد میان رشته‏ای قابل بازیابی است. با وجود این، می‏توان خاطر نشان کرد که ترتیب رعایت این اصول در بخش‏های مختلف این پایان‏نامه‏ها و رساله‏ها متفاوت است به نحوی که بیشترین وجه میان رشته‌ای در بخش هدف‏ها و فرضيه‌ها و سپس در بخش پیشینه پژوهش  و در پایان در قسمت روش پژوهش قابل ردیابی است. بعلاوه، بر اساس یافته تصریح می‏شود بین وضعیت پایان نامه‏ها و رساله‏های  دانشگاه‏های مورد بررسی بر حسب میان رشته‌ای بودن  آنها تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تحلیل و بررسی پژوهش‌های علوم تربیتی از منظر رویکرد میان‌ رشته‌ای

 

نظرات