پرسشنامه رایگان تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و نیز مقایسه کارکرد خانواده در خانواده های آسیب دیده اعتیاد، تک والد، طلاق و خانواده های عادی می باشد. بدین منظور ۳۳۴ دختر نوجوان در محدوده سنی ۱۸-۱۴ سال با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. آزمودنی ها با مقیاس های ارزیابی سازش پذیری و پیوستگی خانواده ( ویرایش سوم) در نیز خودسنجی نوجوان را کامل نمودند. نتایج به دست آمده در دو بخش مورد ارائه شده اند. در ابتدا آزمودنی های که نشانگان اختلالات درون ریزی را دارا بودند با آزمودنی های بهنجار همگن شدند و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت بین دو گروه در ابعاد پیوستگی، رضایت از سازش پذیری و رضایت از پیوستگی معنادار می باشد)۰۱/۰ P< ) . به علاوه تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که ابعاد پیوستگی و رضایت از سازش پذیری می تواند عضویت در گروه های بهنجار و نشانه دار را پیش بینی نمایند. بر اساس ۷/۷۲% از آزمودنی ها به درستی در گروه ها طبقه بندی شدند. از طرف دیگر تحلیل واریانس چند متغیره و نیز تحلیل لگاریتم خطی در مقایسه کارکرد خانواده های اعتیاد و تک والد، طلاق و عادی که از حیث متغیرهای سطح درآمد و تحصیلات والدین همتا شده اند، نشان داد که خانوادهای اعتیاد و عادی در بعد پیوستگی تفاوت معناداری دارند و نیز درصد فراوانی نظام های متعادل و نامتعادل در بین چهار گروه متفاوت است. نتایج این پژوهش ضرورت توجه به کارکرد خانواده در استفاده از رویکردهای درمانی مبتنی بر خانواده را در ارزیابی و درمان مشکلات روانشناختی ( به ویژه اختلالات درون ریزی ) دختران نوجوان مورد تاکید قرار می دهد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران

نظرات