پرسشنامه رایگان تاثیر روان درمانی گروهی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثیر روان درمانی گروهی

چکیده:

بدین‌منظور یکی از دبیرستانهای ناحیه‌ی پنج مشهد انتخاب و پرسشنامه شیوه‌های رویارویی موس و بلینگر بروی ۱۱۷ نفراز دانش‌آموزان ۱۴ الی ۱۸ ساله اجرا شد. سپس از میان ۴۸ نفر دانش‌آموز نوجوان که براساس نتایج پرسشنامه‌ی مذکور هیجان‌مدار تشخیص داده شده بودند، پس از مصاحبه‌ی اولیه، از نظر سن، معدل نمرات تحصیلی، وضعیت تحصیلی، سواد والدین و طبقه اقتصادی، غربال ودر دو گروه کنترل و آزمایش به صورت همتاسازی شده جایگزین شدند که اعضای هر گروه ۱۰ نفر بودند. گروه آزمایش ۱۲ جلسه روان‌ درمانی گروهی با رویکرد «تحلیل رفتار متقابل» دریافت نمودند. پس از اتمام جلسات روان‌درمانی گروهی با رویکرد «تحلیل رفتار متقابل» اعضای هر دو گروه آزمایش و کنترل با پرسشنامه مذکور مورد پس آزمون قرار گرفتند. پژوهش حاضر به دنبال آزمون این فرضیه‌ها بود که روان‌درمان گروهی با رویکرد «تحلیل رفتار متقابل» موجب کاهش هیجان مداری و افزایش مسأله مداری نوجوانان در رویارویی با استرس می‌شود. برای آزمون فرضیه‌ها از «t» تفاضل جهت بررسی تفاوت بین تفاضل میانگین‌های دو گروه همبسته استفاده شد ه است. روش مذکور تأثیر معنی‌داری (p<0/000) در کاهش هیجان‌مداری و همچنین تأثیر معنی‌داری (p<0/02) در افزایش مسأله مداری نوجوان گروه آزمایشی داشته است. نتیجه نشان می‌دهد که به احتمال ۹۵/۰ روش مذکور بر شیوه‌های رویارویی نوجوان موثر بوده است و موجب کاهش هیجان‌مداری و افزایش مسأله‌مداری در شیوه‌های رویارویی نوجوان می‌شود. کلیدواژه‌ها: تحلیل رفتار متقابل، روان‌درمانی گروهی، شیوه‌های رویاروی با استرس، نوجوان

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثیر روان درمانی گروهی

نظرات