پرسشنامه رایگان اثربخشی سبک‌های رهبری مدیران مقطع ابتدایی

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اثربخشی سبک‌های رهبری مدیران مقطع ابتدایی

هدف این تحقیق کمک به مدیران آموزشی است تا بتوانند با بینش وآگاهی بیشتر «سبک رهبری» مناسب برای موقعیتی که درآن قرار دارند رااتخاذ نمایند . بنابراین این تحقیق درچارچوب نظریه های اقتضائی رهبری است . این تحقیق بارویکردی نسبتا” متفاوت تک تک افراد سازمان رادراتخاذ سبک رهبری مدنظر دارد. بنیان های اساسی آن برخاسته ازنظریه وضعیتی هرسی وبلانچارد است اما سعی شده است با تغییراتی دراین نظریه وآزمون نتایج این تغییرات به هدف فوق دسترسی یابد. عامل اقتضایی مورد نظر نیازهای پیروان درنظرگرفته شده است وسعی شده است تأثیر این نیازها به عنوان متغییر مستقل براثربخشی سبک های چهارگانه رهبری (دستوری ،توجیهی ، مشارکتی .تفویضی ) مورد بررسی قرار گیرد. پس از جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داده شده است که نیازهای معلمان می تواند به عنوان یک عامل اقتضائی اثرگذار درانتخاب سبک رهبری مدنظر قرارگیرد.این تحقیق مشتمل بردوسوال وچهار فرضیه است که پس از بررسی فرضیه ها مشخص گردید نیازهای معلمان بر اثربخشی سبک های رهبری مؤثر است و نیازهای معلمان به عنوان یک عامل اقتضایی رابطه بین سبک رهبری و میزان اثربخشی رهبر را تحت تاثیر خود دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثربخشی سبک‌های رهبری مدیران مقطع ابتدایی

 

نظرات