پرسشنامه رایگان بررسی ویژگیهای مشاور موفق از نظر دانش آموزان

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی ویژگیهای مشاور موفق از نظر دانش آموزان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق دستیابی به الگو و معیار مناسب برای یك مشاور موفق و آگاهی از سطح انتظارات دانش آموزان مقطع متوسطه نظام جدید از مشاورین خود و بررسی طبقه اجتماعی در نگرش دانش آموزان این مقطع درباره وی‍ژگی های یك مشاور موفق است. بر این اساس هدف كلی از این پژوهش بررسی نظرات دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه ناحیه 6 مشهد درباره ویژگیهای مشاورین موفق می باشد. روش این بررسی توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 28 سوال بسته پنج گزینه ای كه بر اساس مقیاس لیكرت تهیه شده است می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت از: كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظام جدید ناحیه 6 مشهد می باشد كه تعداد دانش آموزانی كه دبیرستانهای آنان جهت انجام پژوهش مناسب به نظر می رسید 8971 نفر می باشد از این دانش آموزان تعداد384 نفر از طریق روش نمونه گیری خوشه ای كه به صورت چند مرحله ای انجام گرفته به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش آماری این بررسی از نوع توصیفی ( میانگین، درصد و نمودار فراوانی) و استنباطی(مربع كای دو متغیری) می باشد. این بررسی دارای چهار سوال تحقیق است نتايج حاصل از بررسی سوالات پرسشنامه های مربوط به سوال اول تحقیق بیانگر این بوده که از دید دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ویژگیهای هدایت تحصیلی مشاور موفق این است که: – دوره خاص مشاوره تحصیلی را گذرانده باشد- دارای مدرک لیسانس و بالاتر در رشته مشاوره یا علوم تربیتی باشد. – در اجرای تستهای هوش و پیشرفت تحصیلی مهارت داشته باشد. – در تنظیم فرمهای 1 تا5 هدایت تحصیلی دقت و به جمع آوری نظرات و اطلاعات مربوطه بپردازد. – درس آشنایي با برنامه ریزی تحصیلی و گرایش های آن آشنایي کامل داشته باشد – برای ارائه اطلاعات شغلی از صاحبان حرف و مشاغل جهت سخنرانی دعوت به عمل آورد. نتایج حاصل از بررسی سوالات پرسشنامه ای مربوط به سوال دوم تحقیق روشن می سازد که از نظر دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ویژگیهای مشاور موفق در زمینه حل مشکلات عاطفی و روانی این است که : – با دانش آموزان صمیمی و خوش اخلاق باشد- در مورد نارسائیهای روانی و عاطفی دانش آموزان شناخت داشته باشد. – به مشکلات روحی و روانی دانش آموزان بیشتر توجه کند- از مشکلات خانوادگی دانش آموزان مطلع و برای هر دانش آموز یک پرونده کد دار تشکیل دهد- دانش آموزان را یاری کند که از هدفهای غیر واقعی و تخیلی به هدفهای واقعی نایل آیند- در مورد رفع مشکلات عاطفی و روانی با دانش آموزان مشاوره انفرادی داشته و نسبت به مسائل آنان کاملا راز دار باشد. نتایج حاصل از بررسی سوالات پرسشنامه ای مربوط به سوال سوم تحقیق نشان می دهد که از دید دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه مشاور موفق باید در زمینه ارزشیابی از نحوه عملکرد دانش آموزان دارای اطلاعات زیر باشد: – از استعداد و توانايی دانش آموزان شناخت داشته باشد- دانش آموزان را با یکدیگر مقایسه نکند. – به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه نماید- دانش آموزان را یاری کند تا از توانایي ها و علائق حرفه ای خویش آگاه شوند. – در ارزشیابی کلی از دانش آموزان مسائل و مشکلات شخصی آنان را در ارزشیابی دخیل نداند. همچنین نتایج حاصل از بررسی سوالات پرسشنامه ای مربوط به سوال چهار تحقیق بیان می کند که از نظردانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه مشاور موفق باید در زمینه برقراری رابطه انسانی مناسب با دانش آموزان و اولیاء آنان دارای ویژگیهای زیر باشد: – رفتارش با دانش آموزان کاملا دوستانه باشد. – برحسب نیاز و ضرورت دانش آموزان را با مسائل بلوغ و بحران جوانی آشنا سازد. – در ساعات فراغت دانش آموزان، مثل زنگ تفريح در میان آنان باشد. – حتی المقدور در جهت ایجاد روابط حسنه میان خود و دانش آموزان تلاش نماید. – در جهت رفع مشکلات تحصیلی و… باید با اولیاء دانش آموزان مشاوره فردی و گروهی داشته باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی ویژگیهای مشاور موفق از نظر دانش آموزان

نظرات

دیدگاه کاربران