پرسشنامه رایگان بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان

تاریخ انتشار : 1 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان

نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان می تواند ناشی از ویژگیهای فردی و یا شرایط محیطی باشد که این افراد در آن زندگی می کند. شناخت این ویژگیها و شرایط می تواند به کتابداران کتابخانه های دبیرستانی کمک کند تا با شناسایي نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان به مجموعه سازی متناسب با این نیازها همت گمارند.

در این پژوهش سعی شده است با در نظر گرفتن هرم نیازهای مازلو و هدفهای کلیات نظام آموزش متوسطه، الگوی از نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان دبیرستانی ارائه شود و سپس با استفاده از این الگو به تعیين الویت نیازهای اطلاعاتی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان و همینطور ارزیابی توانای مجموعه کتابخانه های دبیرستانی در برآوردن این نیازها پرداخت.

لذا در این الگو با توجه الگوی چن در بررسی نیازهای اطلاعاتی، نیازها در چهار گروه کلی نیازهای فردی، نیازهای آموزشی و تحصیلی، نیازهای سیاسی و اجتماعی و نیازهای مذهبی و معنوی تقسیم بندی شده اند.

این بررسی از طریق پرسشنامه و در نمونه ای به حجم 395 دانش آموز و 200 معلم در شهر مشهد اجرا شد.

نتایج این بررسی نشان داد که در بین گروهای چهارگانه نیازهای فردی و مذهبی از نظر دانش آموزان دبیرستانی اولویت اول را داراست ونیازهای آموزشی و سیاسی و اجتماعی در مراتب بعدی اهمیت جای می گیرند، و به نظر معلمان، نیازهای مذهبی اولویت اول و نیازهای سیاسی و اجتماعی، آموزشی و فردی به ترتیب در مراحل بعدی اهمیت جای می گیرند. یافته های این پژوهش همچنین مشخص کرد که بین نظرات معلمان و دانش آموزان درباره نیازهای اطلاعاتی آنها از جنس و ناحیه تحصیل آنها مستقل نیست و این متغیرها بر نظرات دانش آموزان تاثیر دارند. در ادامه،بررسی مجموعه کتابخانه های دبیرستانی مورد پژوهش نشان داد که بین اولویت نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان و توانايی مجموعه منابع این کتابخانه ها در برآوردن این نیازها، همخوانی وجود ندارد و منابع اطلاعاتی موجود در این کتابخانه تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مطرح شده توسط دانش آموزان نیست.

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان

 

نظرات