پرسشنامه رایگان بررسی نگرش قضات دادگستری در ارتباط با سازمان یادگیرنده

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نگرش قضات دادگستری در ارتباط با سازمان یادگیرنده

چکیده:

تغیير و تحولات گسترده در زمینه های مختلف علمی، فنی، سیاسی، اجتماعی و… سازمانها را بر آن داشته است تا جهت حفظ خود در برابر این تحولات و پیچیدگیهای روزافزون، تلاش نمایند. از آنجا كه جهت تغيیر و اثر گذاری و اثر پذیری رشد تفكر و اندیشه وقدرت خلاقیت و نو آوری و در مجموع یادگیری ضروری است، مدیران هوشمند و با تجربه ای همچون پیتر سنج، آرگریس و…. را بر آن داشت تا نظریه سازمانهای یادگیرنده را مطرح نمایند. در راستای فواید فزاینده سازمانهای یادگیرنده و تاثیر بسزای آن در پیشرفت و بهبود سازمانی این پژوهش به سنجش نگرش قضات سرپرست كارآموز دادگستری تهران در ارتباط با سازمان یادگیرنده به منظور ارائه راهكارهای جهت حذف یا كاهش نگرشهای منفی و ایجاد یا افزایش نگرشهای مثبت در آنها پرداخته ایم. این پژوهش با مطرح ساختن یك سوال اصلی در ارتباط با چگونگی نگرش قضات در ارتباط با سازمان یادگیرنده و هفت سوال فرعی در ارتباط با مقایسه نگرش قضات سرپرست دارای تحصیلات دانشگاهی و قضات دارای تحصیلات حوزوی در ارتباط با مولفه های مختلف سازمان یاد گیرنده و مقایسه نگرش آنها بر اساس سطح تحصیلات و سابقه كار به سنجش نگرش قضات پرداخته است. نتایج حاصل هیچ تفاوت معناداری را میان دو گروه دانشگاهی و حوزوی و همچنین تفاوت معناداری را میان سطح تحصیلات و و سابقه كار در این دو گروه نشان نداد. لازم به ذكر است كه در این پژوهش از آزمونهای آماری نظیر آزمون تی با یك نمونه، آزمون تی با نمونه های مستقل و تحلیل واریانس یك طرفه بهره گرفته شده است. در پایان راهكارهایي جهت حذف یا كاهش نگرشهای منفی و ایجاد یا افزایش نگرشهای مثبت در قضات سرپرست كار آموز دادگستری تهران نسبت به سازمان یادگیرنده ارائه شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نگرش قضات دادگستری در ارتباط با سازمان یادگیرنده

نظرات