پرسشنامه رایگان بررسی نقش مشاركت جویانه و غیر مشاركت جویانه مدیران

تاریخ انتشار : 3 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نقش مشاركت جویانه و غیر مشاركت جویانه مدیران

چکیده:

 

بهداشت روانی یكی از مقوله های خاص دانش روان شناسی است كه در دهه های اخیر به آن توجه خاصی مبذول شده است. این امر در سازمان های اجتماعی و خصوصا سازمانهای آموزشی به لحاظ وجود عوامل انسانی متعدد كه در یك راستا و برای رسیدن به اهداف سازمانی مجتمع شده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یكی از شرایط مهمی كه در سازمانهای آموزشی برای تحقق بهداشت روانی مطلوب كاركنان در نظر گرفته می شود ، نقش مشاركت جویانه مدیران مراكز است كه این پژوهش به بررسی نقش مشاركت جویانه و غیر مشاركت جویانه مدیران مراكز آموزشی عادی و استثنایي در مقطع ابتدائی در بهداشت روانی معلمین و كاركنان آن پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش زمینه یابی است. در این پژوهش 4 گروه 25 نفری از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی عادی و استثنایي به ترتیب ذیل و بر اساس انتخاب تصادفی چند مرحله ای شركت داده شدند.

1- گروه اول شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی ابتدایي عادی كه مدیران آنها دارای نقش مشاركت جویانه هستند.

2- گروه دوم شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی ابتدایي عادی كه مدیران آنها دارای نقش غیر مشاركت جویانه هستند.

3- گروه سوم شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي در مقطع ابتدایي كه مدیران آنها دارای نقش مشاركت جویانه هستند.

4- گروه چهارم شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي در مقطع ابتدایي كه مدیران آنها دارای نقش غیر مشاركت جویانه هستند. برای رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا از بين نواحی شش گانه مشهد یك ناحیه به طور تصادفی انتخاب و سپس از بین مراكز آموزش ابتدایي آن ناحیه 12 مدرسه بر اساس انتخاب تصادفی گزینش شدند. در خصوص انتخاب معلمین و كاركنان مراكز استثنایي نیز با توجه به تعداد 28 مركز موجود در سطح مشهد 12 مركز بطور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین تمامی آنها توزیع شد. از كل پرسشنامه ها برگشت داده شده به تفكیك گروه های عادی مشاركت جو و غیر مشاركت جو و استثنایي مشاركت جو و غیر مشاركت جو فوق الذكر گزینش شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل 2 پرسشنامه است.

1- پرسشنامه شماره یك به بررسی میزان نقش مشاركت جوی مدیران می پردازد و دارای 15 سوال بوده است كه بر اساس مقیاس درجه بندی لیكرت به 5 درجه خیلی زیاد (4نمره )، زیاد(3نمره) متوسط (2نمره)، كم (1 نمره)، و خیلی كم (0نمره) تنظیم شده است. حد تفكیك مدیران مشاركت جو از مدیران غیر مشاركت جو نمره 30 از مجموع 60 نمره است.

2- پرسشنامه بهداشت روانی كه به بررسی وضعیت بهداشت روانی معلمین و كاركنان می پردازد و شامل 30 سوال بوده است كه این پرسشنامه نیز بر اساس مقیاس درجه بندی لیكرت به 5 درجه تنظیم شده است. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش استفاده از آمار توصیفی برای بدست آوردن میانگین، انحراف معیار، استفاده از آزمون t برای بدست آوردن سطح معنی داری بین گروه های مورد مقایسه است. نتایج آزمون t نشان می دهد كه نقش مشاركت جویانه مدیران در بهداشت روانی معلمین و كاركنان به طور معنی داری نسبت به نقش غیر مشاركت جویانه مدیران متفاوت است. بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز آموزشی عادی كه دارای مدیران مشاركت جو هستند نسبت به بهداشت روانی معلمین و كاركنانی كه دارای مدیران غیر مشاركت جو می باشند بطور معنی داری تفاوت می كند. – بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي در مقطع ابتدایي كه دارای مدیران مشاركت جو می باشند نسبت به بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي كه دارای مدیران غیر مشاركت جو هستند نیز بطور معنی داری تفاوت میكند. بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز، آموزشی عادی كه دارای مدیران مشاركت جو می باشند نسبت به گروه مشابه در مراكز، آموزش استثنایي، تفاوت معنی داری را نشان می دهد.

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نقش مشاركت جویانه و غیر مشاركت جویانه مدیران

نظرات