پرسشنامه رایگان بررسی موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی

تاریخ انتشار : 26 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی

هدف:

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه میزان حضور هر یک از موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.

روش پژوهش:

روش تحقیق از نوع پیمایشی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسی و کارشناسان سازمان کتابخانه‌ها مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن توسط نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه (که توسط ۱۰ نفر از مدیران و ۲۰ نفر از کارکنان سازمان تکمیل شده بود ) محاسبه شد(۸۶/.=α). جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (۲۵۰ نفر ) بود. از این تعداد با استفاده از فرمول نمونه‌گیری‌ مورگان تعداد ۱۵۲ نفر (۱۲ نفر از مدیران و ۱۴۰ نفر از کارکنان ) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

نتایج:

–     در بین موانع یادگیری سازمانی، میانگین حضور موانع فرهنگی، موانع سازمانی و موانع ساختاری از سطح متوسط کمتر است و در مجموع میانگین حضور موانع یادگیری سازمانی، از سطح متوسط کمتر است.

–    در بین عوامل مؤثر بریادگیری‌ سازمانی، میانگین حضور عوامل پنج اصل سنگه از سطح متوسط بیشتر است. در مورد فرهنگ ‌سازمانی و توانمندسازها میانگین حضور این عوامل از سطح متوسط کمتر و در مجموع میانگین حضور عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی از سطح متوسط بیشتر است.

–     بین دیدگاه مدیران و کارکنان سطوح مختلف کتابخانه‌ها ( کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های وابسته )، در مورد میزان حضور هر یک از عوامل و موانع یادگیری سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

– بجز در مورد پنج اصل سنگه، بین دیدگاه های مدیران و کارکنان, در مورد میزان حضور عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی، و میزان حضور موانع یادگیری سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

– بین دیدگاه‌های مدیران و کارکنان در مورد حضور عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی و موانع یادگیری سازمانی، در سطوح مختلف تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی

 

نظرات