پرسشنامه رایگان بررسی موانع و عوامل مؤثر بر يادگيری سازمانی

تاریخ انتشار : 26 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی موانع و عوامل مؤثر بر يادگيری سازمانی

هدف:

هدف پژوهش حاضر، بررسي و مقايسه ميزان حضور هر يک از موانع و عوامل مؤثر بر يادگيري سازماني در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي است.

روش پژوهش:

روش تحقيق از نوع پيمايشی با رويکرد توصيفی- تحليلی است. براي جمع آوری اطلاعات از يك پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتيد و متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسي و كارشناسان سازمان کتابخانه‌ها مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن توسط نمونه اوليه شامل 30 پرسشنامه (كه توسط 10 نفر از مديران و 20 نفر از كاركنان سازمان تكميل شده بود ) محاسبه شد(86/.=α). جامعه آماری تحقيق شامل تمام کارکنان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي (250 نفر ) بود. از اين تعداد با استفاده از فرمول نمونه‌گيري‌ مورگان تعداد 152 نفر (12 نفر از مديران و 140 نفر از كاركنان ) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

نتایج:

–     در بين موانع يادگيري سازماني، ميانگين حضور موانع فرهنگي، موانع سازماني و موانع ساختاری از سطح متوسط کمتر است و در مجموع ميانگين حضور موانع يادگيري سازماني، از سطح متوسط کمتر است.

–    در بين عوامل مؤثر بريادگيري‌ سازماني، ميانگين حضور عوامل پنج اصل سنگه از سطح متوسط بیشتر است. در مورد فرهنگ ‌سازمانی و توانمندسازها ميانگين حضور این عوامل از سطح متوسط کمتر و در مجموع ميانگين حضور عوامل مؤثر بر يادگيري سازماني از سطح متوسط بیشتر است.

–     بين ديدگاه مديران و كاركنان سطوح مختلف کتابخانه‌ها ( کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های وابسته )، در مورد ميزان حضور هر يک از عوامل و موانع يادگيري سازماني تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

– بجز در مورد پنج اصل سنگه، بين ديدگاه هاي مديران و کارکنان, در مورد ميزان حضور عوامل مؤثر بر يادگيري سازماني، و ميزان حضور موانع يادگيری سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

– بين ديدگاه‌های مديران و کارکنان در مورد حضور عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی و موانع يادگيری سازمانی، در سطوح مختلف تحصيلي تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی موانع و عوامل مؤثر بر يادگيری سازمانی

 

نظرات