پرسشنامه رایگان بررسی کارآیی واحدهای تربیت بدنی عمومی از دیدگاه دانشجویان

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی کارآیی واحدهای تربیت بدنی عمومی از دیدگاه دانشجویان

چکیده:

از آن جایی که افزایش سطح مبانی علمی در گرو تحقیقات است این تحقیق به بررسی ابعاد مدیریتی برگزاری واحد تربیت بدنی عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان پسر و دختر رشته های مختلف تحصیلی بوده اند که حداقل یکی از واحدهای تربیت بدنی عمومی ۱و۲ را در دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب و یا گذرانیده باشند. نمونه گیری نیز به صورت تصادفی و از نوع طبقه ای انجام گردید که تعداد آزمودنی ها در این پژوهش ۳۲۹ نفر می باشد. روش این تحقیق از نوع پیمایشی یا بررسی است و ابزار اندازه گیری در آن پرسشنامه هنجار شده ای با ضریب پایای ۹۴۱۸/. = a می باشد. که تعداد ۴۹ سوال را طرح می سازد. ۹ سوال مربوط به اهداف آموزشی، ۱۷ سئوال مربوط به شیوه ی تدریس استاد، ۶ سئوال مربوط به بخش امکانات ورزشی و ۸ سئوال مربوط به ارزشیابی استاد. نتایج این تحقیق نشان داد که اهداف آموزشی و شیوه تدریس و ارزشیابی واحد تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان در وضع مطلوبی است ولی امکانات ورزشی ناکافی به نظر می رسد، همچنین در نظر خواهی از شیوه تدریس مدرسین و ارزشیابی این درس، بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده شد ولی در مورد وضعیت امکانات ورزشی و اهداف آموزشی، دو گروه دختر وپسر اتفاق نظر داشتند. چکیده پایان نامه شماره ۸۷ (علوم تربیتی ) دانشگاه به عنوان یکی از با ارزش ترین منابع علمی و تحقیقاتی هر جامعه جهت پیشرفت و تعالی می باشد. وصول اهداف آموزشی در دانشگاه منوط به استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی و تجهیزاتی در این سازمان است اما پویایی نظام دانشگاه به عوامل مختلفی من جمله داشتن کارکنانی خشنود و دارای رضایت شغلی بستگی دارد، تا با به کار بستن تمامی توان خویش در راستای کارایی بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بردارند. موضوع این تحقیق رابطه احساس برابری و رضایت شغلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بدین منظور با شیوه نمونه گیری ساده از لیست جامعه کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه”نفر۸۵۸ =N ” با استفاده از فرمول مورگان حجم نمونه ” نفر ۲۶۶=n ” مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش روش تحقیق از نوع همبستگی بوده که با استفاده از سه پرسش نامه “سنجش احساس برابری، سنجش رضایت شغلی و سنجش میزان اطلاعات کارکنان از پاداش سایرین” اطلاعات لازم جمع آوری وسپس برای تحلیل داده ها از ازمون همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد: ۱- بین احساس برابری ” در پنج سطح مقایسه با همکاران، سایر واحدها، سایر ادارات خود و سرپرستان ” و رضایت شغلی با احتمال ۹۹%رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. ۲- بین آگاه بودن کارکنان نسبت به میزان پاداش دیگران و احساس برابری با احتمال ۹۵% رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی کارآیی واحدهای تربیت بدنی عمومی از دیدگاه دانشجویان

نظرات