پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی

تاریخ انتشار : 27 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران انجام گرفت. جامعه این پژوهش راکه به روش پیمایشی انجام گرفت، کلیه اعضای هیأت علمی رشته کتابداری (۹۰نفر) که به طور تمام وقت و رسمی در یکی از دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و فناوری و یا دانشگاه آزاد اسلامی شاغل می باشند، تشکیل می دهد. از این تعداد۵۵ نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. گرد آوری اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه انجام گرفت. برای آزمون فرضیه ها از آزمون T ،آزمون Anova ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن استفاده شد و نتایج ذیل بدست آمد:

 ۱- بین میزان رضایت شغلی مدرسان کتابداری زن نسبت به همکاران مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

۲- بین رضایت شغلی اعضای هیأت علمی که بالاترین مقطع تدریس آنها کاردانی – کارشناسی و اعضای هیأت عامی که بالاترین مقطع تدریس آنها کارشناسی ارشد- دکترا، تفاوت معناداری وجود ندارد.

 ۳- بین میزان حجم فعالیتهای علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجودندارد.

 ۴- بین میزان رضایت شغلی مدرسان کتابداری شاغل در دانشگاه های تابع وزارت علوم و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت معناداری وجود دارد.

 ۵- بین میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته کتابداری فارغ التحصیل از دانشگاهای متفاوت ‌(خارج از کشور و داخل: دانشگاه های تابع وزارت علوم و فناوری دو دانشگاه آزاداسلامی) تفاوت معناداری وجود دارد.

 ۶- بین میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته کتابداری با سوابق تجربی متفاوت در کتابخانه، تفاوت معناداری وجود ندارد.

 ۷- بین میزان سواد رایانه ای اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 ۸- بین میزان دسترسی اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی به فناوری اطلاعات در دانشگاه محل خدمت و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 ۹- بین میزان فعالیت های حرفه ای اعضای هیات علمی رشته کتابداری ( مانند: عضویت در انجمن های حرفه ای، پذیرش مسئولیت های اجرای و عضویت در هیات تحریریه مجله های تخصصی ) و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهادها یی جهت افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه  بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی

 

نظرات