پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدايی و راهنمايی

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدايی و راهنمايی

چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدایي و راهنمایي انجام شده است. این پژوهش بر روی 304نفر از دانش آموزان مقاطع پنجم ابتدایي و سوم راهنمایي شهر مشهد انجام شده است. این نمونه به صورت خوشه ای انتخاب و پرسشنامه انگیزه های خواندنMRQ در اختیارآنان قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دانش آموزان مورد بررسی کما بیش از همه انگیزه های خواندن برخوردارند. سطح این برخورداری از ضعیف تا متوسط رتبه گذاری شده است. انگیزه های رقابت، اهمیت ، لذت و نمره از انگیزه هایي بودند که در دانش آموزان مورد بررسي در سطح بالاتری نسبت به بقیه قرارداشتند و انگیزه های اجتناب از مطالعه، مطالعه به دلایل اجتماعی، مطالعه به قصد چالش برانگیزی و تکلیف از انگیزه های بودند که نسبت به بقیه انگیزه ها نمرات کمتری به خود اختصاص دادند. یافته های خاصل از آزمون فرضیات پژوهش نیز به شرح ذیل می باشد: بین انگیزه های اهمیت، شناخت، نمره، رقابت براساس میزان برخوداری تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بین انگیزه های اذت و به دلایل احتماعی بر اساس جنسیت تفاوت معنی دار وجود دارد. بین انگیزه های اثر بخشی، چالش برانگیزی، اهمیت، شناخته شدن ، نمره، اجتماعی و اجتناب بر حسب مقطع تحصیلی تفاوت معنی دار وجود دارد. بین انگیزه های اثربخشی، چالش برانگیزی، کنجکاوی، شناخته شدن، اجتماعی و رقابت با معدل نمره املای آنها در دو سال اخیر رابطه معنی داری وجود دارد. بین انگیزه های اثربخشی، چالش برانگیزی، کنجکاوی، تکلیف، معدل درسی دانش آموزان مورد بررسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین انگیزه های چالش برانگیزی، شناخته شدن، نمره و رقابت و عضویت فعال در کتابخانه رابطه معنی دار مشاهده شد. البته در این مورد رابطه بین انگیزه های یاد شده و عضویت فعال در کتابخانه منفی بود. بین هیچ کدام از انگیزه های مختلف مطالعه و میزان آشنایي دانش آموزان مورد بررسی با اینترنت، رابطه معنی دار مشاهده نشد. در پایان، پس از بحث و تفسیر نتایج، پیشنهاداتی برای کتابداران و معلمان و نیز برای پژوهش های آینده داده شده است.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدايی و راهنمايی

 

نظرات