پرسشنامه رایگان بررسی امکان تصمیم گیری دبیران

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی امکان تصمیم گیری دبیران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور مقایسه مولفه های امکان تصمیم گیری دبیران در مدیران با سبک های رهبری مختلف در مدارس متوسطه دخترانه ناحیه ۳ مشهد انجام پذیرفته است. فرضیه های اصلی در این پژوهش شامل ۴ فرضیه: ۱- بین امکان مفهوم سازی مشکل توسط دبیرانی که مدیران آنها رابطه مدار کم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. ۲- بین امکان تجزیه و تحلیل عوامل مربوط به مشکل توسط دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار کم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. ۳- بین امکان تصمیم گیری عقلایی در تعارضات تصمیم گیری توسط دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار کم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. ۴- بین امکان استفاده از خلاقیت توسط دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار کم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه می باشد؛ کلیه مدیران مدارس متوسطه دخترانه ( غیر انتفاعی و دولتی ) که به شیوه سرشماری انتخاب شده اند ۲۶= n و کلیه دبیران مدارس متوسطه دخترانه ( غیر انتفاعی و دولتی ) که به صورت تقسیم حجم نمونه آماری دبیران به داد مدارس و سپس به صورت تصادفی ساده انتخاب نمونه از هر مدرسه صورت پذیرفت و تعداد۱۰۴= N انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه رهبری لوتانز ( ۱۹۸۵ ) که توسط مدیران تکمیل شده است. برای تعین سبک رهبری مدیران و از پزسشنامه محقق ساخته امکان تصمیم گیری که توسط دبیران تکمیل شده است برای تعیین میزا ن امکان تصمیم گیری آنان استفاده شده است. روش تحقیق اصلی در این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. روش آماری برای فرضیه اصلی پژوهش، آزمون t- test، برای سوال فرعی اول آزمون x2 ( کی دو ) و برای فرضیه فرعی دوم نیز ازمون t- test استفاده شده است. نتایج آزمون در سطح ( ۰۵/۰=a ) به قرار زیر است. در فرضیه اصلی اول: بین امکان مفهوم سازی مشکل توسط دبیرانی که مدیرا آن ها رابطه مدار کم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی که مدیرا آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. در فرضیه اصلی دوم: بین امکان تجزیه و تحلیل عوامل مربوط به مشکل توسط دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار کم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. در فرضیه اصلی سوم: بین امکان تصمیم گیری عقلایی در تعارضات تصمیم گیری توسط دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار کم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. در فرضیه اصلی چهارم: بین امکان استفاده از خلاقیت توسط دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار کم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود ندارد. در سوال فرعی اول: بین سبک رهبری مدیران در مدارس دولتی و غیر انتفاعی به دلیل اینکه در مدارس غیر انتفاعی مدیران با سبک وظیفه مداری زیاد، رابطه مداری کم مشاهده نشدند و تمامی مدیران با سبک رابطه مداری زیاد و وظیفه مداری زیاد بودند،بنابراین امکان مقایسه آماری در این سوال فراهم نشد. در فرضیه فرعی دوم : بین امکان تصمیم گیری دبیران در مدارس دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری وجو د دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی امکان تصمیم گیری دبیران

نظرات