پرسشنامه رایگان بررسی میزان اثربخشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت

چکیده : این تحقیق با هدف بررسی میزان اثربخشی دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت از دیدگاه آموزگاران شهر سقز که از سال ۸۰ تا ۸۴ در کلاس های ضمن خدمت کوتاه مدت شرکت کرده اند، انجام گردید. روش تحقیق با توجه به فرضیات و اهداف از نوع پیمایشی – توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق ۵۰۰ نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان ۲۱۶ نفر آموزگار شهر و روستا به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که پس از تایید اساتید محترم راهنما و مشاور به صورت مقدماتی اجرا و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شد (a=91%). نتایج به دست آمده از این تحقیق بر پایه سوالات پژوهش در سطح a=0/05 و درجه آزادی ۲۱۵ به شرح زیر می باشد: ۱-دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر بهبود روشهای تدریس معلمان تاثیر مثبت دارد. ۲-دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت در افزایش استفاده معلمان از وسایل کمک آموزشی تاثیر مثبت دارد. ۳-این دورها بر توانایی معلمان در مدیریت کلاس تاثیر مثبت دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت

نظرات