پرسشنامه رایگان بررسی مدیریت موجود در مدارس

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مدیریت موجود در مدارس

چکیده : هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این امر است که آیا مدیریت فعلی مدارس از دیدگاه مدیران و معلمان با مدیریت تحول همخوانی دارد یا خیر؟ در راستای این هدف پاخص‌های مدیریت تحول نیز بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی مدیریت موجود در مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان و مقایسه آن با شاخص‌های مدیریت تحول صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فرضیه اول این تحقیق مبنی بر تطابق مدیریت فعلی مدارس با مدیریت تحول با سطح اطمینان ۹۵ درصد رد شد. بدین معنا که در مدارس مذکور مدیریت تحول اعمال نمی‌گردد. فرضیات زیرمجموعه‌های مدیریت تحول با سطح اطمینان ۹۵ درصد رد شد. یعنی در مدارس مذکور موارد یاد شده مورد توجه نیستند و اعمال نمی‌گردند. اما فرضیه ششم که گویای وجود اختلاف نظر درباره مدیریت تحول بین مدیران و معلمان بود، با سطح اطمینان ۹۵ درصد قبول شد. بدین معنا که بین دیدگاه مدیران و معلمان در زمینه اعمال مدیریت تحول در مدارس متوسطه دولتی شهر تهران تفاوت وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مدیریت موجود در مدارس

نظرات