پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هوفستد

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هوفستد

محققان بسیاری در زمینه تفاوت های فرهنگی مطالعه کرده اند که یکی از مشهورترین آن ها گرت هوفستد، محقق علوم اجتماعی هلندی می باشد. مطالعات او یکی از جامع ترین تحقیقاتی است که در زمینه ارتباط میان فرهنگ ملی و ارزش های کاری یک کشور صورت گرفته است. در مدل ارائه شده توسط هوفستد، ابعاد فرهنگی با عناوین «فاصله قدرت»، «اجتناب از عدم قطعیت»، «فردگرایی/ جمع گرایی» و «مردانگی/ زنانگی» تعریف شده اند. تحقیق کمی، و با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل دبیران مدارس مقطع متوسطه ناحیه هفت آموزش و پرورش شهر مشهد و مدارس مقطع متوسطه شهرستان های تایباد و تربت جام می باشد که در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ در وضعیت استخدامی فعال هستند. تعداد دبیران در دبیرستان های دولتی ناحیه ۷ مشهد ۷۰۰ نفر و در تایباد و تربت جام به ترتیب، ۳۶۹ و ۴۰۰ نفر بوده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای و سپس تصادفی ساده برای دبیران استفاده شد. هرکدام از مدارس مقطع متوسطه ناحیه هفت آموزش و پرورش مشهد و مدارس متوسطه شهرستان های تایباد و تربت جام به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه برای دبیران مشهد برابر ۲۴۸ نفر و برای دبیران تایباد و تربت جام به ترتیب، برابر ۱۸۶ و ۱۹۶ نفر تعیین گردید. در پایان نامه حاضر، ابعاد فرهنگی هوفستد در سازمان های آموزشی در شهرستان های مشهد، تایباد و تربت جام به دست آورده شده است و نتایج آن نشان می دهد که در جامعه مورد مطالعه در زمینه فاصله قدرت بین شهرستان های مشهد، تایباد و تربت جام تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به علاوه نتایج تحلیل نشان داد که میزان فاصله قدرت در سازمان های آموزشی بالا است. در زمینه اجتناب از عدم قطعیت نیز بین شهرستان های مشهد، تایباد و تربت جام تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. به علاوه نتایج تحلیل، میزان اجتناب از عدم قطعیت بالایی را در سازمان های آموزشی گزارش داد. در زمینه شاخص مردانگی/ زنانگی هم بین شهرستان های مشهد، تایباد و تربت جام تفاوت معنی داری مشاهده گردید و نتایج نشان داد تایباد و تربت جام در مقایسه با مشهد، فرهنگ مردانه تری دارند. با توجه با آنچه یافته ها نشان داد در زمینه فردگرایی/ جمع گرایی بین شهرستان های مورد نظر تفاوت معنی داری مشاهده گردید. شهرستان های تایباد و تربت جام در مقایسه با مشهد جمع گراتر ارزیابی شدند. .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی  بر اساس مدل هوفستد

 

نظرات