پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر پیشرفت ریاضی

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر پیشرفت ریاضی

چکیده : با عنایت به دیدگاههای موجود در مورد خودپنداره و نقش مهمی که خودپنداره تحصیلی می تواند بر پیشرفت تحصیلی ایفا نماید در این پژوهش نقش واسطه ای و پیش بینی کننده خودپنداره ریاضی به همراه متغیرهای وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده نگرشها نسبت به ریاضی و جنسیت بر پیشرفت ریاضی به روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر از داده ها و اطلاعات بدست آمده در آزمون تیمز ۲۰۰۳ استفاده گردید. یافته های بدست آمده از مدل کلی نشان داد که متغیرهای وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده و خودپنداره ریاضی بر پیشرفت ریاضی در پژوهش حاضر یک اثر معکوس بدست آمد. دیگر نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر نشان داد که وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده نمی تواند بر نگرشها نسبت به ریاضی اثری معنادار داشته باشد. نتایج آزمون T گروههای مستقل نشان داد که بین میانگین نمرات خودپنداره ریاضی پیشرفت ریاضی و وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده های دختر و پسر ایرانی تفاوت معناداری وجود ندارد. در حالیکه بین میانگین نمرات نگرش نسبت به ریاضی دانش آموزان دختر و پسر ایرانی تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفع پسران می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر پیشرفت ریاضی

نظرات