پرسشنامه رایگان بررسی سبک مدیران مدارس در برخورد با تعارض، از دیدگاه معلمان

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی سبک مدیران مدارس در برخورد با تعارض، از دیدگاه معلمان

چکیده : تعارض بخشی از زندگی سازمانی است و امری اجتناب ناپذیر است که عوامل مختلف فردی و ساختاری باعث بروز آن می شود، دیدگاههای جدید وجود سطح مشخصی از تعارض را برای نوآوری، تغییر و تحول و خلاقیت، لازم می دانند. مفید و قابل استفاده بودن تعارض به شناخت مدیر از تعارض، علل آن و توانایی در مدیریت صحیح آن بستگی دارد. برای مدیریت تعارض پنج سبک همکاری، رقابت، مصالحه، گذشتف اجتناب شناخته شده است. این پژوهش به بررسی سبکهای مدیران در برخورد با تعارض از دیدگاه معلمان و مدیران می پردازد. سؤالات و فرضیه های پژوهش عبارتند از: ۱ـ بین نظرات مدیران و معلمان در زمینه سبک مورد استفاده مدیران در برخورد با تعارض اختلاف معناداری وجود ندارد. ۲ـ بین سبک مدیر مدرسه در برخورد با تعارض و سابقه خدمت، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی مدیر ارتباط معناداری وجود دارد. ۳ـ سبک غالب برای حل تعارض در بین مدیران سبک رقابت است. پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی می باشد. جامعه آماری، معلمان و مدیران مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران می باشد که تعداد مدیران ۴۶۰ نفر و تعداد معلمان ۹۳۷۰ نفر بوده است. نمونه گیری به طریق تصادفی و خوشه ای انجام شد و تعداد ۵۰ نفر مدیر و ۲۰۰ معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات به طریق میدانی توسط دو پرسشنامه انجام شد. در بخش اول پرسشنامه اطلاعات راجع به سابقه، مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی پاسخ دهنده و در بخش دوم سؤالات مربوط به سبک مدیریت تعارض مطرح شد. برای تعیین اعتبار پرسشنامه ی تهیه شده نسخه ای از آن به تعدادی از اساتید رشته داده شد و براساس اظهار نظرات آنان بعدادی از سؤالات اصلاح شد. پایایی پرسشنامه ها با توجه به ضریب A کرونباخ، در مورد پرسشنامه معلمان برابر با a=0/7527 و در ارتباط با پرسشنامه مدیران a=0/8266 می باشد. داده ها با آزمونهای آماری t، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، خی دو، و آزمون فریدمن مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفت و این نتایج بدست آمد. در ارتباط با سبک رقابت، اجتناب و مصالحه بین نظرات معلمان و مدیران تفاوت معناداری وجود دارد اما در ارتباط با سبک همکاری و مصالحه بین نظرات معلمان و مدیران تفاوت معنادار نیست. بین سبک مدیریت تعارض و سابقه جز در مورد سبک گذشت رابطه معناداری وجود ندارد. بین سبک مدیریت تعارض و میزان تحصیلات مدیر رابطه معناداری وجود ندارد. بین سبک مدیریت تعارض و رشته تحصیلی مدیر جز در مورد سبک اجتناب رابطه معناد نبود. سبک غالب برای حل تعارض در بین مدیران سبک همکاری بود. که بدبین ترتیب فرضیه سوم رد می شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی سبک مدیران مدارس در برخورد با تعارض، از دیدگاه معلمان

نظرات