پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت برکارآیی دبیران

تاریخ انتشار : 12 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ای خلاقیت دانش آموزان دختر موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته

چکیده : پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت برکارآیی دبیران زن مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ می پردازد. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه آیا دوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران مقطع متوسطه شهر تهران تاثیری دارد؟ در واقع در این پژوهش متغیر کارایی بوسیله ۷ معیار سنجیده می شود که عبارتست از: میزان قبولی شاگردان، استفاده از شیوه تدریس مناسب، نحوه کلاسداری، افزایش دقت، افزایش دانش تخصص، استفاده از شیوه های نامناسب ارزشیابی تحصیلی، میزان همکاری با والدین، دانش آموزان، اولیاء مدرسه و همکاران. ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه حاوی ۳۰ سوال بسته است که دارای مقیاس درجه بندی با طیف لیکرت و ضریب پایایی (alfa=95%) می باشد. میزان قبولی شاگردان از طریق شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت افزایش یافته است و در زمینه توانایی دبیران و استفاده از شیوه تدریس مناسب نیز دارای کارآیی بوده وتوانایی دبیران را در کنترل و اداره کلاس افزایش داده است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تاثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت برکارآیی دبیران

نظرات