پرسشنامه رایگان بررسي تاثير بازيهاي رايانه‌اي بر سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي تاثير بازيهاي رايانه‌اي بر سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان

چکیده:

برخي از مطالعه ها نشان مي دهند، که بازيهاي رايانه اي بيش از آنکه مفيد باشند، مضرند. در بعد رواني به نظر مي رسد که بازيهاي رايانه اي رابطه منفي با وضعيت سلامت رواني داشته و تاثير مستقيمي بر ميزان رفتارهاي پرخاشگرانه، اضطراب، افسردگي، و گوشه گيري نوجواناني که به اين بازيها مي پردازند، دارد. هدف پژوهش حاضر برسي و مقايسه تاثير پرداختن به بازيهاي رايانه اي بر سلامت رواني و عملکرد تحصيلي دانش آموزان بود. متغير وابسته پژوهش حاضر سلامت رواني با ابعاد اضطراب، خصومت، افسردگي، جسماني کردن، حساسيت بين فردي، و عملکرد تحصيلي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر کليه دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس روزانه دولتي شهر تهران بود که در سال تحصيلي 83-84 مشغول تحصيل بودند.ابزار اندازه گيري پرسشنامه سلامت رواني SCL-90_R بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي تاثير بازيهاي رايانه‌اي بر سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان 

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد بازی های رایانه ای روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلادبیات بازی های رایانه ای

نظرات