پرسشنامه رایگان بررسي تأثير آموزش موسيقي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي تأثير آموزش موسيقي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان

چکیده:

پژوهش حاضر تحت عنوان: بررسي رابطه آموزش موسيقي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پنجم ابتدايي سال تحصيلي 83-1382 شهرستان نجف آباد و با اهداف بررسي رابطه آموزش موسيقي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پنجم ابتدايي سال تحصيلي 83-1382 شهرستان نجف آباد و ارائه پيشنهادهايي به دست اندر كاران آموزش و پرورش جهت ارتقاء كيفي آموزش جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته تحقيقات آموزشي انجام شده است. جهت نيل به اهداف فوق با توجه به اينكه شركت كنندگان در پژوهش قبلا از آموزش موسيقي برخوردار شده اند و محقق نقشي در كنترل و اعمال متغير مستقل نداشته است لذا از روش تحقيق علي-مقايسه اي استفاده شده است. به اين ترتيب كه دو گروه از دانش آموزان كه در سال تحصيلي 83-1382 در كلاس پنجم تحصيل مي كرده اند انتخاب شده گروه اول آنهايي كه طبق تعريف از نظر محقق موسيقي آموخته بوده اند و گروه دوم آنهايي كه آموزش موسيقي نديده اند. كه با توجه به متغيرهاي معدل سال قبل سطح سواد پدر و مادر و طبقه اجتماعي با گروه اول همتا سازي شدند. سپس نمرات دروس رياضي علوم هنر و معدل كل اين دو گروه با هم مقايسه شد و با آزمون آماري t براي گروه هاي مستقل معني داري تفاوت بين ميانگين ها از نظر آماري معني دار بود بنابراين فرضيه صفر رد و مشخص شد كه دو گروه مورد بررسي قرار گرفت نتايج زير بدست آمد. در درس رياضيات تفاوت بين ميانگينها از نظر آماري معني دار بود بنابراين فرضيه صفر رد و مشخص شد كه دو گروه از دو جامعه متفاوت بوده و متغير آموزش موسيقي سبب اين تفاوت شده است. در درس هنر تفاوت بين ميانگين دو گروه از نظر آماري معني دار نشده و تصميم به عدم رد فرضيه صفر گرفته شد. به اين معني كه تفاوت مشاهده شده در اثر خطا يا تصادف ايجاد شده است. در درس علوم تفاوت بين دو ميانگين از نظر آماري معني دار بود بنابراين تصميم به رد فرضيه صفر گرفته شد و تفاوت مذكور حاصل اثر متغير آموزش موسيقي شناخته شد. در معدل كل تفاوت موجود بين ميانگين دو گروه از نظر آماري معني دار نشده و تصميم به عدم رد فرضيه صفر گرفته شد. به اين معني كه تفاوت مشاهده شده در اثر خطا يا تصادف ايجاد شده است. در پايان نيز با توجه به نتايج تحقيق پيشنهادهايي به دست اندركاران و سياستگذاران آموزش و پرورش ارائه شد. همچنين با توجه به محدوديتهاي در اختيار محقق پيشنهادهايي براي تحقيق بعدي ارائه گرديد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي تأثير آموزش موسيقي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان

نظرات

دیدگاه کاربران