پرسشنامه رایگان بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

چکیده:

پژوهش حاضر تحت عنوان: بررسی رابطه آموزش موسیقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ شهرستان نجف آباد و با اهداف بررسی رابطه آموزش موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ شهرستان نجف آباد و ارائه پیشنهادهایی به دست اندر کاران آموزش و پرورش جهت ارتقاء کیفی آموزش جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تحقیقات آموزشی انجام شده است. جهت نیل به اهداف فوق با توجه به اینکه شرکت کنندگان در پژوهش قبلا از آموزش موسیقی برخوردار شده اند و محقق نقشی در کنترل و اعمال متغیر مستقل نداشته است لذا از روش تحقیق علی-مقایسه ای استفاده شده است. به این ترتیب که دو گروه از دانش آموزان که در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ در کلاس پنجم تحصیل می کرده اند انتخاب شده گروه اول آنهایی که طبق تعریف از نظر محقق موسیقی آموخته بوده اند و گروه دوم آنهایی که آموزش موسیقی ندیده اند. که با توجه به متغیرهای معدل سال قبل سطح سواد پدر و مادر و طبقه اجتماعی با گروه اول همتا سازی شدند. سپس نمرات دروس ریاضی علوم هنر و معدل کل این دو گروه با هم مقایسه شد و با آزمون آماری t برای گروه های مستقل معنی داری تفاوت بین میانگین ها از نظر آماری معنی دار بود بنابراین فرضیه صفر رد و مشخص شد که دو گروه مورد بررسی قرار گرفت نتایج زیر بدست آمد. در درس ریاضیات تفاوت بین میانگینها از نظر آماری معنی دار بود بنابراین فرضیه صفر رد و مشخص شد که دو گروه از دو جامعه متفاوت بوده و متغیر آموزش موسیقی سبب این تفاوت شده است. در درس هنر تفاوت بین میانگین دو گروه از نظر آماری معنی دار نشده و تصمیم به عدم رد فرضیه صفر گرفته شد. به این معنی که تفاوت مشاهده شده در اثر خطا یا تصادف ایجاد شده است. در درس علوم تفاوت بین دو میانگین از نظر آماری معنی دار بود بنابراین تصمیم به رد فرضیه صفر گرفته شد و تفاوت مذکور حاصل اثر متغیر آموزش موسیقی شناخته شد. در معدل کل تفاوت موجود بین میانگین دو گروه از نظر آماری معنی دار نشده و تصمیم به عدم رد فرضیه صفر گرفته شد. به این معنی که تفاوت مشاهده شده در اثر خطا یا تصادف ایجاد شده است. در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی به دست اندرکاران و سیاستگذاران آموزش و پرورش ارائه شد. همچنین با توجه به محدودیتهای در اختیار محقق پیشنهادهایی برای تحقیق بعدی ارائه گردید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

نظرات