پرسشنامه رایگان انطباق رفتار مدیران مدارس راهنمایی با اهداف پرورش عقلانی درنظام آموزش و پرورش

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه انطباق رفتار مدیران مدارس راهنمایی با اهداف پرورش عقلانی درنظام آموزش و پرورش

در این تحقیق رفتار مدیران با توجه به مؤلفه­ های عقلانیت در سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی‌ایران در افق چشم انداز و مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شامل: تعقل و تفکر، خلاقیت و ابتکار، منطقی بودن، اقتدارگرایی، انتقاد پذیری، گفتگو، و استدلال کردن است، توسط دبیران ارزیابی گردیده است، تا معلوم گردد رفتار آنان با وضعیت مطلوب چقدر فاصله دارد. جامعه آماری این پژوهش، معلمان و مدیران مقطع راهنمایی پسرانه مدارس دولتی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ هستند. جامعه آماری شامل تعداد۳۰۰ نفر از دبیران مرد از مجموع ۳۱ مدرسه راهنمایی پسرانه دولتی شهرستان نیشابور می­باشد. از بین جامعه آماری، تعداد ۱۶۹ نفر به عنوان آزمودنی به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده­اند. چون در این پژوهش به بررسی نظرات معلمان در مورد عملکرد مدیران پرداخته شد، پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی می­باشد. در این پژوهش، برای بررسی نظرات معلمان در مورد رفتار عقلانی مدیران، از پرسش نامه ای مبتنی بر مقیاس پنج درجه ای لیکرت محقق ساخته که شامل ۶۹ گویه است، استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است که مقدار این ضریب در مورد هر یک از مولفه های عقلانیت بدین صورت به دست آمده است: تعقل و تفکر ۰/۹۲، خلاقیت ۰/۹۶، انتقاد پذیری ۰/۹۳، استدلال کردن۰/۸۳، منطقی بودن ۰/۸۹، تفکر انتقادی ۰/۹۲، گفت و گو۰/۹۲ و اقتدار گرایی ۰/۷۵، که همه مقادیر مؤید پایایی  پرسشنامه می باشد.  تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. تحلیل توصیفی داده های پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی نظیر جداول فراوانی، میانگین، میانه، نما، انحراف معیار، واریانس، کمترین مشاهده و بیشترین مشاهده انجام می شود و در بخش استنباطی با استفاده از آزمونهای آماری مناسب به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. تحلیل یافته­ ها نشان داد که به طور کلی از دیدگاه معلمان، رفتار عقلانی مدیران بالاتر از حد متوسط می باشد. سابقه خدمت و تحصیلات معلمان بر دیدگاه آنان در مورد رفتار عقلانی مدیر تأثیر نمی گذارد. همچنین میانگین نمره مؤلفه های رفتار عقلانی مدیر از دیدگاه معلمان یکسان نیست و در میان مؤلفه های رفتار عقلانی مدیر، شاخص خلاقیت و ابتکار با میانگین۲/۶۴ در پایین ترین مرتبه و شاخص منطقی بودن با میانگین ۳/۱۰ در بالاترین مرتبه قرار دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی انطباق رفتار مدیران مدارس راهنمایی با اهداف پرورش عقلانی درنظام آموزش و پرورش

 

 

نظرات