پرسشنامه رایگان برخوردهای معلمان با یکدیگر

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه برخوردهای معلمان با یکدیگر

چکیده:

پویایي نظام آموزش و پرورش درگرو پدید آوردن فضای مناسب و مطلوب،‌ اعتماد و مسئولیت پذیری،‌ تقویت روحیه و تعهد كاركنان می باشد. در این راستا منابع سازمانی یعنی سرمایه انسانی متعهد،‌پرورش پیدا می كند كه با وفاداری و وابستگی به سازمان و حفظ ارزشهای آن،‌سازمان به اهداف خود دست می یابد. در این تحقیق با تاكید بردیدگاه دبیران ” جو سازمانی مدارس راهنمای و تاثیر آن بر تعهد سازمانی دبیران” مد نظر قرار گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش كلیه دبیران مدارس راهنمای دولتی ناحیه 6 مشهد بوده كه 136 دبیر كه از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیدند. روش این تحقیق پس رویدادی است و بر اساس مبانی نظری تحقیق از دو پرسشنامه توصیف جو سازمانی و تعهد سازمانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از تحلیل واریانس و آزمونT استفاده و نتایج زیر به دست آمده است: 1. تعهد سازمانی دبیران مدارس جو باز به طور معنا داری بیشتر از تعهد سازمانی دبیران مدارس جو بسته است. 2. بین جو سازمانی مدارس راهنمای دخترانه و مدارس راهنمای پسرانه تفاوت معنی داری وجود دارد. 3. بین تعهد سازمانی دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد. 4. بین تعهد سازمانی دبیران بر حسب مدرك تحصیلی و سنوات خدمتی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه برخوردهای معلمان با یکدیگر

نظرات