پرسشنامه رایگان برخوردهای مدیر مدرسه با معلمان

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه برخوردهای مدیر مدرسه با معلمان

چکیده:

پویایی نظام آموزش و پرورش درگرو پدید آوردن فضای مناسب و مطلوب،‌ اعتماد و مسئولیت پذیری،‌ تقویت روحیه و تعهد کارکنان می باشد. در این راستا منابع سازمانی یعنی سرمایه انسانی متعهد،‌پرورش پیدا می کند که با وفاداری و وابستگی به سازمان و حفظ ارزشهای آن،‌سازمان به اهداف خود دست می یابد. در این تحقیق با تاکید بردیدگاه دبیران ” جو سازمانی مدارس راهنمای و تاثیر آن بر تعهد سازمانی دبیران” مد نظر قرار گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دبیران مدارس راهنمای دولتی ناحیه ۶ مشهد بوده که ۱۳۶ دبیر که از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیدند. روش این تحقیق پس رویدادی است و بر اساس مبانی نظری تحقیق از دو پرسشنامه توصیف جو سازمانی و تعهد سازمانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از تحلیل واریانس و آزمونT استفاده و نتایج زیر به دست آمده است: ۱٫ تعهد سازمانی دبیران مدارس جو باز به طور معنا داری بیشتر از تعهد سازمانی دبیران مدارس جو بسته است. ۲٫ بین جو سازمانی مدارس راهنمای دخترانه و مدارس راهنمای پسرانه تفاوت معنی داری وجود دارد. ۳٫ بین تعهد سازمانی دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد. ۴٫ بین تعهد سازمانی دبیران بر حسب مدرک تحصیلی و سنوات خدمتی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه برخوردهای مدیر مدرسه با معلمان

نظرات