پرسشنامه رایگان باورها و احساسات

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه باورها و احساسات

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی (رابطه بین رضایت شغلی ، سلامت روان و باور منطقی معلمان کلاس سوم راهنمایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنان در شهرستان خمین در سال تحصیلی ۸۲-۸۱) صورت گرفت . نمونه پژوهش ۱۰۹ معلم بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید . پرسشنامه های سلامت روان ، رضایت شغلی و باور غیر منطقی بر روی آنان اجرا گردید . همچنین برای متغیر پیشرفت تحصیلی از نمرات پایانی نوبت دوم دانش آموزان استفاده شد ، نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و باور غیر منطقی معلمان در سطح ۰۵/۰ رابطه منفی معنی داری وجود دارد . همچنین افزایش سطح مدرک تحصیلی معلمان منجر به کاهش باور غیر منطقی آنان می شود . رابطه معنی داری در سطح ۰۵/۰ بدست نیامد . ۳ متغیر فوق در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش چشم گیری نداشتند . بین سن ، جنسیت ، ساعت تدریس ، سابقه تدریس ، داشتن یا نداشتن شغل دوم و گذراندن یا نگذراندن دوره های ضمن خدمت با رضایت شغلی ، سلامت روان و باور منطقی معلمان رابطه معنی داری در سطح ۰۵/۰ بدست نیامد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه باورها و احساسات

نظرات