پرسشنامه رایگان باورهای غیر منطقی جونز

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر سلامت عمومی، کنش های اجرایی و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان نارسایی توجه-فزون کنشی انجام پذیرفت. نمونه مورد پژوهش شامل، ۳۰ نفر از مادران کودکان نارسایی توجه- فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان بجنورد در سال تحصیلی ۹۲ بودند. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه مداخله نما و کنترل(۱۰ گروه آزمایش، ۱۰ مداخله نما،۱۰ گواه) بود. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: ۱- پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر با ۲۸ سوال، ۲- پرسش نامه باورهای غیرمنطقی جونز با ۴۰ سوال ۳- نرم افزار برج لندن و همچنین بسته آموزشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری که در ۸ جلسه تنظیم شده بود. که گروه آزمایش در این ۸ جلسه، ۱٫۵ساعته با فاصله زمانی ۲ بار در هفته در معرض آموزش گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری قرار گرفتند و گروه مداخله نما ۸ جلسه ۱٫۵ساعته ۲ مهارت((word-windows را آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات،پرسش نامه های مذکور و نرم افزار به عنوان پس آزمون در هر سه گروه مجددا اجراشد. برای پردازش داده ها از تحلیل کوواریانس یک متغیره و تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. داده ها نشان داد که گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر بهبود سلامت عمومی، بهبود کنش های اجرایی و کاهش باورهای غیرمنطقی گروه آزمایش نسبت به گروه های کنترل و مداخله نما نتیجه مثبت و معنادار داشته، به جز مورد سلامت عمومی که در دو گروه آزمایش و مداخله نما نتیجه معنادار نشد و در این دو گروه فقط در خرده مقیاس علائم جسمانی تاثیر گروه درمانی معنادار شد و بین گروه های مداخله نما و گواه در هیچ کدام از موارد تفاوت معنادار نبود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

نظرات